ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2 Εξέλιξη Τιμών
2.1.3 Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Ανταγωνισμός από το Οργανωμένο Λιανεμπόριο
2.4 Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1 Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2 Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
6. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
6.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
6.3 Ανάλυση SWOT
6.4 Προοπτικές του Κλάδου
6.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ανάλυση βασικών μεταβλητών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (2018)
Πίνακας 1.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2014-2018)
Πίνακας 1.3 Μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2017-2021)
Πίνακας 2.1 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (σε σταθερές τιμές, 2007-2020
Πίνακας 2.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2015- 2021)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019-2020)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.5 Δαπάνες νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2010-2020)
Πίνακας 2.6 Πωλήσεις εφημερίδων (2010-2020)
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις περιοδικών (2010-2020)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018-2020)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2017-2020)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικοποίησης (2020)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα, ανά τύπο καταστήματος (2013-2021)
Πίνακας 3.2 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2013-2021)
Π3.1 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και νομό (2021)
Π3.2 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και Διοικητική Περιφέρεια (2021)
Πίνακας 4.1 Αξία συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2021)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις του κλάδου μικρής λιανικής ανά κατηγορία καταστήματος (2012-2021)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων στα περίπτερα / ψιλικά (2020)
Πίνακας 4.4 Περιθώρια κέρδους ανά κατηγορία προϊόντων
Πίνακας 5.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου και λοιπών καταναλωτικών ειδών, παγκοσμίως (2020)
Πίνακας 6.1 Πρόβλεψη συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2021-2023)