ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή του Κλάδου
1.3Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2Εξέλιξη Τιμών
2.1.3Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.1.4Τουριστική Κίνηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3Ανταγωνισμός από το Οργανωμένο Λιανεμπόριο
2.4Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
2.5Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
5.2Η Παγκόσμια Αγορά των Καταστημάτων Ευκολίας
5.3Η Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Ιταλία
Βουλγαρία
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Γαλλία
6.Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
6.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
6.3Ανάλυση SWOT
6.4Προοπτικές του Κλάδου
6.5Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.