ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Στον κλάδο των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) δραστηριοποιούνται πολυάριθμα Ινστιτούτα ως επί το πλείστον μικρού μεγέθους.
Τα περισσότερα Ι.Ι.Ε.Κ. λειτουργούν στη Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Τα μεγαλύτερα του κλάδου από πλευράς σπουδαστών διαθέτουν και παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.
Ο αριθμός των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που λειτουργούν την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο (2019/2020) ανέρχεται σε 128.
Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες τους για υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά 30% περίπου την περίοδο 2010-2016.
Την τελευταία τριανταετία η ζήτηση για σπουδές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων στα Δημόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αυξήθηκε κατά 6,4% το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019/20 και διαμορφώθηκε στους 67.153 καταρτιζομένους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1Γενικά
2.2Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3Λοιποί Παράγοντες – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Προσφορά Υπηρεσιών Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.1.1Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
3.1.2Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
3.2Παρουσίαση των Κολλεγίων
3.3 Πωλήσεις Κολλεγίων
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Κολλεγίων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ιδιωτική Εκπαίδευση
3.4.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κολλεγίων της Μελέτης
3.4.4Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Ιδιωτική Εκπαίδευση
3.5Προσφορά Ιδιωτικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Κολλεγίων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Κολλεγίων
5.1Εξέλιξη Φοιτητικού Πληθυσμού ΑΕΙ & ΑΤΕΙ
5.2Δημόσιες και Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.3Μέγεθος Φοιτητικού Πληθυσμού Κολλεγίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Διεθνής Αγορά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
6.1Φοιτητικός Πληθυσμός
6.2Φοιτητική Μετανάστευση
6.3Απασχόληση και Ανεργία
6.4Δαπάνες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
7.Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Γενικά
7.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3Ανάλυση SWOT
7.4Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών (2009 – 2018)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2005-2017)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2020 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 32 Κολλεγίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Κολλεγίων (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα Ορισμένων Κολλεγίων της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2019)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κολλεγίων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2019-2018)
Π3.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ (2019-2020)
Π3.2 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ ανά περιφέρεια (2019-2020)
Π3.3 Σχολές και Τμήματα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας (2018/19)
Π3.4 Σχολές και Τμήματα Επαγγελματικών και Λοιπών Σχολών ανά περιφέρεια (2018/19)
Π3.5 Ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης και χορού
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CITY UNITY Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CITY, ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW YORK COLLEGE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών (2017)
Πίνακας 5.2 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
Πίνακας 5.3 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2015-2018)
Πίνακας 5.4 Αριθμός μαθητών Λυκείων (2016/2017)
Πίνακας 5.5 Αριθμός φοιτητών Κολλεγίων (2003/04-2018/19)
Πίνακας 5.6 Εκτίμηση Μεριδίων ορισμένων Κολλεγίων (2018/2019)
Π5.1 Εξέλιξη μεταπτυχιακών φοιτητών ανά περιφέρεια (2011/12-2016/17)
Πίνακας 6.1 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες (2017-2018)
Πίνακας 6.2 Αριθμός φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης
ανά επίπεδο Εκπαίδευσης
Πίνακας 6.3 Ποσοστό (%) ξένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά χώρα 2017
Πίνακας 6.4 Ποσοστά Ελλήνων Φοιτητών επί του συνόλου του φοιτητικού πληθυσμού (2016)
Πίνακας 6.5 Σύνολο Ελλήνων Φοιτητών στο Εξωτερικό (2016)
Πίνακας 6.6 Ποσοστό (%) απασχολουμένων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-64 ετών (2018)
Πίνακας 6.7 Ποσοστό (%) ανέργων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-64 ετών (2018)
Πίνακας 6.8 Ποσοστό (%) ανέργων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2018)
Πίνακας 6.9 Ετήσιες συνολικές δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ (2000, 2005, 2010, 2015)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη του αριθμού φοιτητών στα Κολλέγια (2019-2022)