ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Στη χώρα μας δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και εισαγωγής καφέ. Ο κλάδος περιλαμβάνει και ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες οι οποίες διαθέτουν, μέσω ανεπτυγμένων δικτύων διανομής, προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση καφέ (σε ποσότητα) εκτιμάται αυξημένη κατά 5,3% to 2021 σε σχέση με το 2020. Ωστόσο, το 2020 παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2019, σε ποσοστό 5,4% περίπου, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας (Covid-19). Η υγειονομική κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπισή της επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις καφέ στο επαγγελματικό κανάλι (HO.RE.CA.), ενώ αυξήθηκε η οικιακή κατανάλωση.
Ο καφές espresso κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης το 2021, αποσπώντας μερίδιο 40,0% περίπου. Η συμμετοχή του ελληνικού καφέ στην αγορά εκτιμάται σε 36,7%. Ο στιγμιαίος καφές κάλυψε ποσοστό 14,2% επί της συνολικής κατανάλωσης και ο φίλτρου το 9,1%.
Η συνολική εγχώρια αγορά του καφέ σε αξία (σε τιμές χονδρικής) εμφάνισε άνοδο 6,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ο καφές espresso έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή και σε αυτήν την κατηγορία (48,4%).
Τη διετία (2018-2019) οι εισαγωγές καφέ σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ το 2020 μειώθηκαν (-8,5%, σε ποσότητα), ως απόρροια της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19.
Άνοδο σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις των "επώνυμων" αλυσίδων καταστημάτων cafe το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 10,4% έναντι του 2020. Περαιτέρω άνοδος προβλέπεται και το 2022. Επίσης, ο καφές εκτιμάται ότι κάλυψε το 53,7% των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων το 2021.
Επί συνόλου 1.641 καταστημάτων (τα οποία εκμεταλλεύονται 15 αλυσίδες cafe) το 51% αυτών βρίσκεται στην Αττική.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Καφέ
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο - Φορολογία
2. Η Ζήτηση Του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” και Εμπόριο “Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Bιομηχανία “Είδη Διατροφής”
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής”
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.8 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
6.1.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Καφέ
6.1.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Καφέ
6.1.3 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου Καφέ για το 2021
6.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
6.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
6.2.2 Μερίδια Αγοράς
6.2.3 Κανάλια Διάθεσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Αλυσίδες Café
7.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
7.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Καταστημάτων Café
7.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
7.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Café
7.5 Δίκτυο – Πωλήσεις των Αλυσίδων Café - Μερίδια
7.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
8.1 Παγκόσμια Αγορά Καφέ
8.2 Παγκόσμια Κατάταξη Χωρών Βάσει Κατά Κεφαλήν Κατανάλωσης
8.3 Εισαγωγές Καφέ των Ευρωπαϊκών Χωρών
8.4 Φορολογία Καφέ στις Χώρες της Ε.Ε.
8.5 Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Ισολογισμοί Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ
Ισολογισμοί Εταιρειών Εισαγωγής Καφέ
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.2 Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Φεβρουαρίου 2022 με Φεβρουάριο 2021 και επιπτώσεις τους στο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας ανά ηλικιακή ομάδα (2020)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών του Καφέ (2010-2021)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2020)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2020)
Νοικοκυριά με μηνιαίες συνολικές αγορές
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2020-2021*)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2020-2021*)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Εμπορίας Ειδών Διατροφής (2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Bιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2021-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπορία “Είδη Διατροφής” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2016-2020)
Πίνακες 5.33– 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ (2021)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια κατανάλωση καφέ ανά κατηγορία (1993-2022)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της κατανάλωσης καφέ ανά κύρια κατηγορία (2017-2022)
Πίνακας 6.4 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993, 2003, 2013-2021)
Π6.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2014-2020)
Π6.2 Εισαγωγές καφέ ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος(2014-2020)
Π6.4 Εξαγωγές καφέ κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών (2013-2021)
Πίνακας 7.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2010-2020)
Πίνακας 7.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2016-2020)
Πίνακας 7.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 7.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2016-2020)
Πίνακας 7.6 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2020-2021*)
Πίνακας 7.7 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων café (2006-2022)
Πίνακας 7.8 Μερίδια αλυσίδων café (2021)
Πίνακας 8.1 Παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2016-2020)
Πίνακας 8.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2012-2019)
Πίνακας 8.3 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2016-2018)
Πίνακας 8.4 Φόροι και Δασμοί για τον καφέ στις χώρες της Ε.Ε.
Πίνακας 8.5 Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ στην Ευρώπη (2020)
Π8.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2017-2020)
Π8.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2010-2019)
Π8.3 Εισαγωγές καφέ σε επιλεγμένες χώρες προορισμού (2018-2019)
Π8.4 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ των χωρών-μελών του ICO (2017-2021)
Π8.5 Εξαγωγές καφέ ανά χώρα (2017-2020)
Π8.6 Επανεξαγωγές καφέ επιλεγμένων χωρών (2018-2020)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας κατανάλωσης καφέ (2022-2024)