ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Είδη Κεντρικής Θέρμανσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
2.1.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.1.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.1.3 Λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος
2.3 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.5 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός)
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Eυρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός - Αερισμός”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.1.1 Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί παραγωγικών επιχειρήσεων
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
5.1 Συγκεντρωτικό Μέγεθος “Παραδοσιακών Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης”
5.2 Λέβητες
5.3 Καυστήρες
5.4 Θερμαντικά Σώματα Ακάν
5.5 Θερμαντικά σώματα Panel
5.6 Κυκλοφορητές
5.7 Αντλίες Θερμότητας
5.8 Ενεργειακά Τζάκια
5.9 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Όροι Εμπορίου
5.10 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
5.10.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Κύριες Χώρες Προέλευσης
5.10.2 Εξέλιξη Εξαγωγών - Κύριες Χώρες Προορισμού
5.10.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Προϊόντων Κεντρικής Θέρμανσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
6.1 Παραγωγή Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης σε χώρες της Ευρώπης
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης σε Χώρες της Ευρώπης
6.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τη Γεωθερμία και την Ηλιοθερμία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking των Εισαγωγικών Εταιρειών Κεντρικής Θέρμανσης
• Benchmarking των Παραγωγικών Εταιρειών Κεντρικής Θέρμανσης
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2006-2015)
Πίνακας 2.2 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2011-2016)
Πίνακας 2.3 Ετήσιος δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτηρίων – κατοικιών (2010-2016)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2015)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2007-2015)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2015)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2008-2015)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2008-2015)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Απρίλιος 2015 & 2016)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2004-2015)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση 8 παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις 6 επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση 53 εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις 51 εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016*-2015)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός – Αερισμός” (2016*)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης (2016-2015)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός” (2016-2015)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά διαφημιστικό μέσο (2010-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά κατηγορία (2010-2014)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Πίνακας 4.1 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει κερδοφορίας (2013-2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 4.6 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2014-2015)
Πίνακας 4.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2014-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARIES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CALORIA Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας WILO HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΡΜΟΓΚΡΟΥΠ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Π. Η. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΔΑΛΗΣ Ι. Α. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΥΔΑΠ ΣΥΝ.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΖΑΝΟΣ Κ. Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΔΡΟΝΟΜΗ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.21 Αριθμός επιχειρήσεων* ειδών κεντρικής θέρμανσης με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας (2015/2014)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρoύ (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2010-2014)
Π4.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2010-2014)
Π4.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2010-2014)
Π4.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2010-2014)
Π4.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2010-2014)
Π4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2013-2014)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (1992 - 2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (2015)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καυστήρων (1992-2016)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου ακάν (1992-2016)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου panel (1992-2016)
Πίνακας 5.6 Μερίδια ορισμένων επιχειρήσεων στην αγορά των Θερμαντικών σωμάτων Panel (2015)
Πίνακας 5.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κυκλοφορητών (1998-2016)
Πίνακας 5.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αντλιών θερμότητας (2012-2016)
Πίνακας 5.9 Κωδικοί προϊόντων «ειδών κεντρικής θέρμανσης» σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει του δείκτη Balassa (2011-2015)
Π5.1 Εισαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Π5.2 Εξαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2011-2015)
Π5.3 Εισαγωγές θερμαντικών σωμάτων (χυτοσιδηρά & λοιπά) ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.4 Εισαγωγές λεβήτων (χυτοσιδηροί και λοιποί) & μέρη λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.5 Εισαγωγές καυστήρων (πλην υγρών καυσίμων) και μέρη καυστήρων ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.6 Εισαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.7 Εισαγωγές κυκλοφορητών ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.8 Εξαγωγές θερμαντικών σωμάτων (χυτοσιδηρά & λοιπά) κατά χώρα προορισμού (2014-2015)
Π5.9 Εξαγωγές λεβήτων (χυτοσιδηροί και λοιποί) & μερών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2014-2015)
Π5.10 Εξαγωγές καυστήρων (πλην υγρών καυσίμων) και μέρη καυστήρων κατά χώρα προορισμού (2014-2015)
Π5.11 Εξαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων κατά χώρα προορισμού (2014-2015)
Π5.12 Εξαγωγές κυκλοφορητών κατά χώρα προορισμού (2014-2015)
Πίνακας 6.1 Κωδικοί προϊόντων ειδών κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 6.2 Παραγωγή Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης (σε αξία) στην Ε.Ε.- 28 (2011-2015)
Πίνακας 6.3 Ευρωπαϊκή αγορά ηλιοθερμίας
Π6.1 Παραγωγή θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.2 Παραγωγή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.3 Παραγωγή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.4 Παραγωγή κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.5 Παραγωγή καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.6 Παραγωγή καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.7 Παραγωγή μερών καυστήρων ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.8 Εισαγωγές θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα, ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.9 Εξαγωγές θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα, ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.10 Εισαγωγές λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.11 Εξαγωγές λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.12 Εισαγωγές μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.13 Εξαγωγές μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.14 Εισαγωγές κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.15 Εξαγωγές κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.16 Εισαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.17 Εξαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα της Ε.Ε. (2011-2015)
Π6.18 Εισαγωγές καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.19 Εξαγωγές καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.20 Εισαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)
Π6.21 Εξαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα της Ε.Ε. (σε αξία, 2011-2015)