ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 22
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 11
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Η Ζήτηση για Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.3 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών του Κλάδου
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
6.1 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Αξίας
6.1.1 Η Αγορά Βραχυχρόνιας Ενοικίασης βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.1.2 Η Αγορά Μακροχρόνιας Μίσθωσης βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.1.3 Η Συνολική Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.2 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Στόλου
6.2.1 Η Αγορά Βραχυχρόνιας Ενοικίασης βάσει Στόλου – Μερίδια Εταιρειών
6.2.2 Η Αγορά Μακροχρόνιας Μίσθωσης βάσει Στόλου – Μερίδια Εταιρειών
6.2.3 Η Συνολική Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων βάσει Στόλου
7.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
7.1 Η Αγορά Leasing και ο Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
Επιπτώσεις του Covid – 19 στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
7.2 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα του Κλάδου
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2019)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2019)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2019)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2019)
Π2.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2008-2019*)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2017-2018)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2018-2019*)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου (2015-2019*)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Τουρισμός “Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων” (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Τουρισμός “Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων” (2018-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARVAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DRIVE A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOLDCAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LION RENTAL Α.Ε. "SIXT RENT-A-CAR" και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MOTORLEASE A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΑΡΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΑΝΤΖΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΝΖΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2001-2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων βάσει αξίας (2001-2020)
Πίνακας 6.6 Κατανομή της αξίας της αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2001-2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στη συνολική αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη στόλου βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2006-2020)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει στόλου (2019)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη στόλου μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων (2006-2020)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (2001-2020)
Πίνακας 7.1 Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης (2017-2018)
Πίνακας 7.2 Leasing εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων μισθώσεων οχημάτων στην Ευρώπη (2017)