ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: α) CALL CENTERS β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: α) CALL CENTERS β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Α΄ΜΕΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CALL CENTERS)
Σύνοψη
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ορισμός των Call Centers – Κύριες Κατηγορίες
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Call Centers
1.6 Περιγραφή και Χαρακτηριστικά Εργασίας
1.7 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3. Η Προσφορά των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Call Centers
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
4.1 Μέγεθος Αγοράς Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Β΄ΜΕΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σύνοψη
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3. Η Προσφορά των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
4.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
5. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σύνοψη
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμοί
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3. Η Προσφορά των Εξεταζόμενων Υπηρεσιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού σε Τρίτους
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης
4.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Θεσμικο πλαισιο
Α. CALL CENTERS – κώδικας Δειντολογίας Συνδέσμου
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – Νόμος 3758
Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Νόμος – 2956
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
A. CALL CENTERS
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
Benchmarking Επιχειρήσεων Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
Benchmarking Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
Benchmarking Δείγματος Επιχειρήσεων Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Βάσει Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά Του Ευρύτερου Κλάδου Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
(2010-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (2008-2009)
Πίνακας 4.2 Ανάλυση της αξίας της αγοράς ανά κατηγορία πελατών και υπηρεσίας (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Πίνακας 4.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά τηλεφωνικών υπηρεσιών (2010)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, καθαρής αποταμίευσης και τελικής καταναλωτικής δαπάνης (2000-2010)
Πίνακας 2.2 Σύνολο δανείων-χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος κάθε περιόδου (2006-Φεβρουάριος 2011)
Πίνακας 2.3 Ανάλυση του συνόλου δανείων-χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος κάθε περιόδου (2006-Ιανουάριος 2011)
Πίνακας 2.4 Σύνολο δανείων-χρηματοδότησης προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2006-Φεβρουάριος 2011)
Πίνακας 2.5 Ανάλυση του συνόλου δανείων-χρηματοδότησης προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2006-Ιανουάριος 2011)
Πίνακας 2.6 Ανάλυση καταναλωτικής πίστης προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2006-Ιανουάριος 2011)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Βάσει Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
(2009-2011)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του κλάδου (2009-2011)
Πίνακας 4.3 Ανάλυση της αξίας της αγοράς ανά κατηγορία ληξιπρόθεσμων οφειλών (2009-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων του κλάδου (2010)
Πίνακας 2.1 Η Εξέλιξη του προσωρινά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα ανά τρίμηνο (2005-2010)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων (ΕΠΑ) για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των εξεταζόμενων επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης Βάσει Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου, Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου, Βάσει Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου, Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (ΕΠΑ)
(2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού
(2010-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (2008-2009)
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2005-2009)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης
(ΕΠΑ, 2006-2011)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων διάθεσης προσωπικού (ΕΠΑ και λοιπές *) (2006-2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ, 2009 - 2010)
Πίνακας 4.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ, 2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων διάθεσης προσωπικού* (2009 - 2010)