ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟΥΒΛΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΒΛΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Ο κλάδος παραγωγής τούβλων - κεραμιδιών εμφανίζει ανομοιογένεια
ως προς τη διάρθρωσή του, καθώς ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής
συγκεντρώνεται σε σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων μεγάλου
μεγέθους, ενώ παράλληλα λειτουργούν και αρκετές μικρού μεγέθους
επιχειρήσεις.
Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά προκαλεί προβλήματα
κυρίως στις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι μεγάλες
παραγωγικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων
που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, μειώνουν το κόστος παραγωγής
και τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο έντονος ανταγωνισμός
συχνά αναγκάζει τις επιχειρήσεις να συγκρατούν τις τιμές πώλησης
των προϊόντων σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό
με τη συνεχή αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια έχει "συμπιέσει"
τα περιθώρια κέρδους.
Η εγχώρια παραγωγή τούβλων εμφάνισε αύξηση 5% το 2005 σε σχέση με
το 2004. Αντίθετα, η εγχώρια παραγωγή κεραμιδιών μειώθηκε το 2005
κατά 0,5%. Η εγχώρια αγορά τούβλων ήταν μειωμένη κατά 1,9% το 2005
σε σχέση με το 2004, η δε αντίστοιχη φαινομενική κατανάλωση
κεραμιδιών παρουσίασε οριακή μείωση 0,9%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΟΥΒΛΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή Γενικά-Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου Κατασκευής Δομικών Προϊόντων από Οπτή Γη
2. Η Ζήτηση για Τούβλα-Κεραμίδια
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Τουριστικές Επενδύσεις
2.5 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.6 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τούβλων-Κεραμιδιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Οικοδομικών Υλικών
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
3.3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαιου 3
4. Η Αγορά Τούβλων-Κεραμιδιών
4.1 Παραγωγή Τούβλων & Κεραμιδιών-Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Τούβλων
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Κεραμιδιών
4.1.3 Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τούβλων & Κεραμιδιών
4.2.1 Εισαγωγές Τούβλων-Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εισαγωγές Κεραμιδιών-Χώρες Προέλευσης
4.2.3 Εξαγωγές Τούβλων-Χώρες Προορισμού
4.2.4 Εξαγωγές Κεραμιδιών – Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Τούβλων & Κεραμιδιών-Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Τούβλων
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Κεραμιδιών
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Βάσει Ποσότητας
4.3.4 Μερίδια Αγοράς Βάσει Αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων - Κεραμιδιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών (2001-2005)
Π1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη (1999-2005)
Π1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη (1999-2005)
Π1.3 Εξέλιξη ακαθάριστων επενδύσεων του κλάδου κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη (1999-2005)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2001-2007)
Πίνακας 2.2 Εθνικοί δείκτες και μεγέθη που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών (2002-2006)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2007)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στην Ελλάδα (1999-α΄τρίμηνο 2006)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στη Ζώνη του Ευρώ και στην Ελλάδα (% ετησίως)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2002-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2002-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2002-2007)
Π2.5 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής τούβλων - κεραμιδιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων-κεραμιδιών (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών παραγωγής τούβλων-κεραμιδιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης οικοδομικών υλικών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη οικοδομικών υλικών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων και κεραμιδιών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή τούβλων βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή τούβλων (1996-2007)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή κεραμιδιών βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ (1996-2006)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή κεραμιδιών (1996-2007)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές τούβλων (2000 – 2007)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές κεραμιδιών (2000 – 2007)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές τούβλων (2000 – 2007)
Πίνακας 4.8 Εξαγωγές κεραμιδιών (2000 – 2007)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τούβλων (1996-2007)
Π4.1 Εισαγωγές τούβλων ανά χώρα προέλευσης (2006*)
Π4.2 Εισαγωγές τούβλων ανά χώρα προέλευσης (2007*)
Π4.3 Εισαγωγές κεραμιδιών ανά χώρα προέλευσης (2007*)
Π4.4 Εισαγωγές κεραμιδιών ανά χώρα προέλευσης (2006*)
Π4.5 Εξαγωγές τούβλων κατά χώρα προορισμού (2006*)
Π4.6 Εξαγωγές τούβλων κατά χώρα προορισμού (2007*)
Π4.7 Εξαγωγές κεραμιδιών κατά χώρα προορισμού (2006*)
Π4.8 Εξαγωγές κεραμιδιών κατά χώρα προορισμού (2007*)