ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών περιλαμβάνει αρκετές μικρομεσαίες και λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και ποτών. Ορισμένες εταιρείες εμφιαλώνουν νερό και για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων (private label προϊόντα). Με την εισαγωγή εμφιαλωμένων νερών ασχολούνται πολύ λίγες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στον κλάδο των ειδών διατροφής.
Η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 2010 και μετά. Ειδικότερα, το 2014 η ποσότητα κατανάλωσης μειώθηκε κατά 2,8%, ενώ το 2013 η μείωση κυμάνθηκε στο 8%. Η φθίνουσα πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2015, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό. Η ζήτηση καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Το εξωτερικό εμπόριο του κλάδου (εισαγωγές-εξαγωγές) είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Η εισαγωγική διείσδυση δεν ξεπερνά το 1% τα τελευταία έτη. Οι εξαγωγές καλύπτουν μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής εμφιαλωμένων νερών (4%-5% τα τελευταία χρόνια).
Η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας το 71% το 2014. Ακολουθούν τα επιτραπέζια και ανθρακούχα νερά με μερίδιο 24% και 5% αντίστοιχα.
Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κύριο κανάλι διανομής σημειώνεται ότι, η ζεστή αγορά (super markets, mini – markets, παντοπωλεία) εκτιμάται ότι απορροφά το 65%-70% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η κρύα αγορά (καφετέριες, περίπτερα, εστιατόρια κ.α.) απορροφά το υπόλοιπο 30%-35% της αγοράς.
Τα τελευταία κυρίως έτη παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των “branded” προϊόντων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.4 Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
1.7 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μέσος Όρος Μηνιαίων Αγορών των Νοικοκυριών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εμφιαλωμένων Νερών
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής – Συσκευασίες Προϊόντων
3.4 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label)
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
3.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.10 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.11 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ και Εμπόριο ‘‘Ποτά’’
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ και Εμπόριο ‘‘Ποτά’’
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
4.4 Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα –- Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Εμφιαλωμένων Νερών
6.2 Συμπεράσματα
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Ταξινόμηση των Πηγών της Ελλάδας κατά Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2008-2014)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2011-2013)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2011-2013)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για ορισμένα είδη διατροφής, κατά κατηγορία περιοχής (2012-2013)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ορισμένα είδη διατροφής, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2013)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ορισμένα είδη διατροφής, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2013)
Πίνακας 3.1 Πρόθεση αγοράς προϊόντων private label ανά κατηγορία (2012-2013)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009-2014)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009 – 2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009 – 2013)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2009 – 2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2012-2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COCA – COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NESTLE WATERS DIRECT A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ NATURA M Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β. & E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Αριθμός επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού με βελτίωση ή επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2013/2012)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.28 Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων επιχειρήσεων εισαγωγής εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 3.29 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής εμφιαλωμένων νερών (2009-2014)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.31 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία ‘‘Ποτά’’ (2014)
Πίνακας 3.32 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο ‘‘Ποτά’’ (2014)
Πίνακας 3.33 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.34 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά” (2014-2013)
Πίνακας 3.35 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ποτά” (2014-2013)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών (2010-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών (1990-2015)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών ανά κατηγορία (2014)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2009-2014)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2009-2014)
Πίνακας 4.5 Εμπορικό ισοζύγιο εμφιαλωμένων νερών (2009-2014)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών (1990-2015)
Πίνακας 4.7 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (2001-2014)
Πίνακας 4.8 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική παραγωγή εμφιαλωμένων νερών (2014)
Π4.1 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2013-2014)
Π4.2 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών κατά κύρια χώρα προορισμού (2013-2014)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών σε 24 Ευρωπαϊκές χώρες (2008-2013)
Πίνακας 5.2 Η αγορά εμφιαλωμένου νερού στις ΗΠΑ (2005-2013)
Πίνακας 5.3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στις ΗΠΑ (2005-2013)
Π5.1 Κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών σε 24 Ευρωπαϊκές χώρες (2008-2013)