ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών περιλαμβάνει αρκετές μικρομεσαίες και λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και ποτών. Ορισμένες εταιρείες εμφιαλώνουν νερό και για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων (private label προϊόντα). Με την εισαγωγή εμφιαλωμένων νερών ασχολούνται πολύ λίγες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στον κλάδο των ειδών διατροφής.
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2017 μέχρι και το 2019. Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας και η σημαντική πληγή στον τουρισμό και στο επαγγελματικό δίκτυο HO.RE.CA το 2020, οδήγησαν την αγορά σε μείωση. Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων το ακόλουθο έτος (2021) και η επιστροφή -σε μεγάλο βαθμό- των καταναλωτών σε ρυθμούς κανονικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς εμφιαλωμένων νερών. Συνοπτικά, η συνολική κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στη χώρα μας εκτιμάται ότι σημείωσε άνοδο της τάξης του 8% το 2021 σε σύγκριση με το 2020.
Η ζήτηση καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Η εισαγωγική διείσδυση δεν ξεπερνά το 1%, το δε ποσοστό εξαγωγικής επίδοσης κυμαίνεται στο 4%-5% τα τελευταία χρόνια.
Η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας ποσοστό 71% το 2021. Έπονται τα επιτραπέζια και ανθρακούχα νερά με εκτιμώμενα μερίδια της τάξης του 23% και 6% αντίστοιχα.
Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κύριο κανάλι διανομής σημειώνεται ότι, η ζεστή αγορά (super markets, mini-markets, παντοπωλεία) εκτιμάται ότι απορροφά το 70% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η κρύα αγορά (καφετέριες, περίπτερα, εστιατόρια κ.α.) απορροφά το υπόλοιπο 30%της αγοράς.
Τα τελευταία κυρίως έτη παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των "branded" προϊόντων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.4 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.5 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.5.1 Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθμ. 4887 (ΦΕΚ Α 16/04.02.2022) – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
1.5.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Εμφιαλωμένο Νερό
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον 21
Παράρτημα Κεφαλαίου 2 24
3. Η Προσφορά Εμφιαλωμένων Νερών 26
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου 26
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής 27
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή και Αριθμό Προσωπικού 28
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια 28
Κατανομή ανά Νομική Μορφή 28
Κατανομή ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού 29
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού 29
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού 46
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών 49
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών 51
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου 53
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας 53
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης 53
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης 55
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών 56
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς 57
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου 57
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών 58
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εμφιαλωμένων Νερών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
Μερίδια Αγοράς Εμπορικών Σημάτων
6.4 Επενδυτικές Κινήσεις
6.5 Κανάλια Διάθεσης και Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
6.5.1 Κανάλια Διάθεσης Εμφιαλωμένων Νερών
6.5.2 Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
7.1 Παγκόσμια Αγορά
7.1.1 Πωλήσεις Εμφιαλωμένων Νερών Παγκοσμίως
7.1.2 Κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών Παγκοσμίως
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κύρια Χώρα της Ε.Ε.
Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών κατά Χώρα της Ε.Ε.
Εμπορικό Ισοζύγιο Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Ταξινόμηση των Θερμομεταλλικών Πηγών της Ελλάδας κατά Περιφέρεια και Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2021)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή Μεταλλικού και Ανθρακούχου Νερού (2011 – 2022)
Πίνακας 2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Μεταλλικά και Ανθρακούχα Νερά ανά περιφέρεια
(2019-2020)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2019-2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό ανά περιοχή (2019-2020)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό κατά μέγεθος νοικοκυριού (2019-2020)
Πίνακας 3.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένων Νερών (2019)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Ορισμένων Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2019-2021)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής εμφιαλωμένου νερού
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών (2016-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: «Ποτά» (2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: «Ποτά» (2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021 - 2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμφιαλωμένων Νερών (2021 - 2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2022)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια παραγωγής εταιρειών Εμφιάλωσης Νερών (2021)
Πίνακας 6.3 Κωδικοί εξωτερικού εμπορίου βάσει Intrastat
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εισαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2021)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2021)
Πίνακας 6.6 Δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa εμφιαλωμένων νερών (2010-2021)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2022)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (2010-2022)
Πίνακας 6.9 Μερίδια Εμπορικών Σημάτων στην Εγχώρια Κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών (2021)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών εμφιαλωμένων νερών ανά κωδικό Intrastat (2016-2021)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εμφιαλωμένων νερών (2020-2021)
Π6.3 Εξέλιξη των εξαγωγών εμφιαλωμένων νερών ανά κωδικό Intrastat (2016-2021)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των εμφιαλωμένων νερών (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Χώρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις Εμφιαλωμένων Νερών (2022*)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως (2016-2026)
Πίνακας 7.3 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ε.Ε. (2020-2021)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Εμφιαλωμένων Νερών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2015-2019)
Π7.2 Εισαγωγές (σε Ποσότητα) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2021)
Π7.3 Εισαγωγές (σε Ποσότητα και Αξία) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-2021)
Π7.4 Εξαγωγές (σε Ποσότητα) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2021)
Π7.5 Εξαγωγές (σε Ποσότητα και Αξία) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών (2022-2024)