ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών περιλαμβάνει αρκετές μικρομεσαίες και λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ασχολούνται αποκλειστικά με την εμφιάλωση νερού, είτε δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και ποτών. Ορισμένες εταιρείες εμφιαλώνουν νερό και για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων (private label προϊόντα). Με την εισαγωγή εμφιαλωμένων νερών ασχολούνται πολύ λίγες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στον κλάδο των ειδών διατροφής.
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2017 μέχρι και το 2019. Ειδικότερα, το 2019 ο όγκος της κατανάλωσης σημείωσε αύξηση +3,1% το 2019/2018. Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας και η σημαντική πληγή στον τουρισμό και στο επαγγελματικό δίκτυο HO.RE.CA το 2020, οδήγησαν την αγορά σε μείωση η οποία εκτιμάται σε 11,3% το 2020/2019. Η ζήτηση καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Η εισαγωγική διείσδυση δεν ξεπερνά το 1%, το δε ποσοστό εξαγωγικής επίδοσης κυμαίνεται στο 4%-5%.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή εμφιαλωμένων νερών κατέχει η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών, αποσπώντας ποσοστό 73% το 2020. Ακολουθούν τα επιτραπέζια και ανθρακούχα νερά με αντίστοιχο μερίδιο 22% και 5%.
Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κύριο κανάλι διανομής σημειώνεται ότι, η ζεστή αγορά (super markets, mini-markets, παντοπωλεία) εκτιμάται ότι απορροφά το 70% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η κρύα αγορά (καφετέριες, περίπτερα, εστιατόρια κ.α.) απορροφά το υπόλοιπο 30%της αγοράς.
Τα τελευταία κυρίως έτη παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των "branded" προϊόντων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2 Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.3 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.4 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.4.1 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.4.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Εμφιαλωμένο Νερό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Εμφιάλωσης Νερού
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένου Νερού
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
6.4 Κανάλια Διάθεσης και Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
7.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κύρια Χώρα της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Ταξινόμηση των Θερμομεταλλικών Πηγών της Ελλάδας κατά Περιφέρεια και Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2020)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή Μεταλλικού και Ανθρακούχου Νερού
(2014 – 2021*)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό ανά περιοχή (2018-2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό κατά μέγεθος νοικοκυριού (2018-2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων Μεταλλικού και Ανθρακούχου Νερού που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών – Εμφιαλωμένων νερών (2017)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών (2015-2019)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Ορισμένων Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2019-2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Εισαγωγής Εμφιαλωμένου Νερού
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών (2015- 2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” & Εμπόριο “Ποτά” (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια ορισμένων εταιρειών στη συνολική εγχώρια παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (2020)
Πίνακας 6.3 Κωδικοί εξωτερικού εμπορίου βάσει Intrastat
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εισαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2020)
Πίνακας 6.7 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα
(2005-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια Εμπορικών Σημάτων στη συνολική κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών (2020)
Π6.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κωδικό Intrastat (2015-2020)
Π6.2 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κύρια Χώρα Προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κωδικό Intrastat (2015-2020)
Π6.4 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών κατά Κύρια Χώρα Προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Όγκος Πωλήσεων σε Λίτρα Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ε.Ε.
(2018-2019)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Εμφιαλωμένων Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Π7.2 Εισαγωγές σε Ποσότητα Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019)
Π7.3 Εισαγωγές σε Ποσότητα και Αξία Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-2019)
Π7.4 Εξαγωγές σε Ποσότητα Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2014-2019)
Π7.5 Εξαγωγές σε Ποσότητα και Αξία Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-2019)