ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο κλάδος των εκδόσεων βιβλίων στην Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με την έκδοση ή / και την εισαγωγή βιβλίων. Αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες (όπως έκδοση περιοδικών και εφημερίδων, εκτυπώσεις εντύπων, γραφικές τέχνες). Αξιόλογη συμμετοχή στον εξεταζόμενο κλάδο έχουν και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και κοινωφελείς – μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς βιβλίων καλύπτουν οι ελληνικές εκδόσεις. Παρόλα αυτά, το ύψος των εισαγωγών σε ορισμένες κατηγορίες βιβλίων είναι σημαντικό. Οι εξαγωγές διαχρονικά κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.
Η εγχώρια αγορά βιβλίων (πωλήσεις σε αξία) παρουσίασε έντονα πτωτική πορεία από το 2008 και έπειτα. Η εντονότερη πτώση της αγοράς σημειώθηκε το 2011 και το 2012, καταγράφοντας ποσοστά μείωσης 10,9% και 19,2% αντίστοιχα. Τα επόμενα δύο έτη (2013-2014) ο κλάδος εμφανίζει κάποια σημάδια σχετικής σταθεροποίησης, έπειτα από την κάμψη των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, η εγχώρια αγορά βιβλίων (σε αξία) παρουσίασε μείωση 3,1% και 1,3% το 2013 και 2014 αντίστοιχα.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ορισμοί
Παραγωγική διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Ένωση Ελληνικού Βιβλίου
Η Ζήτηση των Βιβλίων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά Βιβλίων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
Μερίδια Αγοράς

Η Αγορά Βιβλίων σε Χώρες του Εξωτερικού
Ευρωπαϊκή Αγορά
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Η.Π.Α.-Κίνα

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου