ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο κλάδος των εκδόσεων βιβλίων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που ασχολούνται με την έκδοση ή / και την εισαγωγή βιβλίων. Ορισμένες από τις εταιρείες του κλάδου ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες όπως έκδοση περιοδικών και εφημερίδων, εκτυπώσεις εντύπων, γραφικές τέχνες κλπ. Αξιόλογη συμμετοχή στον εξεταζόμενο κλάδο έχουν και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και κοινωφελείς – μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς βιβλίων καλύπτουν οι ελληνικές εκδόσεις. Παρόλα αυτά, το ύψος των εισαγωγών σε ορισμένες κατηγορίες βιβλίων είναι σημαντικό. Οι εξαγωγές διαχρονικά κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, λόγω του περιορισμένου βαθμού διάδοσης της ελληνικής γλώσσας διεθνώς.
Η αξία της εγχώριας αγοράς των εκδόσεων βιβλίων (πωλήσεις σε αξία) παρουσίασε έντονα πτωτική πορεία από το 2008 έως και το 2014 και σε σωρευτικό επίπεδο μειώθηκε κατά 46,1% σε σχέση με το 2007). Η εντονότερη πτώση της αγοράς σημειώθηκε το 2011 και το 2012, με καταγραφή διψήφιων ποσοστών μείωσης (-10,9% και -19,2% αντίστοιχα). Εντούτοις, από το 2015 έως και το 2019 ο κλάδος των εκδόσεων κινήθηκε ανοδικά και εκτιμάται ότι η αξία της εγχώριας αγοράς ήταν αυξημένη κατά 7,9% το 2019 σε σχέση με το 2014.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ορισμοί
Παραγωγική διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Ένωση Ελληνικού Βιβλίου
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
Η Ζήτηση των Βιβλίων
Τιμή των Βιβλίων & Διαθέσιμο Εισόδημα
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Διαθέσιμο Εισόδημα
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Έρευνα Αναγνωστικού Κοινού
Λοιποί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Βιβλίων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

Η Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Μερίδια Αγοράς

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Βιβλίων
Ευρωπαϊκή Αγορά
Κίνα

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου