ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ορισμοί
Παραγωγική διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Ένωση Ελληνικού Βιβλίου
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
Η Ζήτηση των Βιβλίων
Τιμή των Βιβλίων & Διαθέσιμο Εισόδημα
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Διαθέσιμο Εισόδημα
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Έρευνα Αναγνωστικού Κοινού
Λοιποί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Βιβλίων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

Η Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Μερίδια Αγοράς

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Βιβλίων
Ευρωπαϊκή Αγορά
Κίνα

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου