ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€
Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων κατασκευής - συναρμολόγησης ποδηλάτων, οι οποίες πραγματοποιούν παράλληλα και εισαγωγές αυτών. Περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τις εισαγωγές ποδηλάτων, τα οποία διαθέτουν χονδρικώς ή/και λιανικώς στην εσωτερική αγορά. Αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με το ποδήλατο και συναφή με αυτό προϊόντα (ανταλλακτικά, αξεσουάρ, κλπ.)
Διαχρονική μείωση κατέγραψε η εγχώρια αγορά ποδηλάτων (πωλήσεις σε τεμάχια) την περίοδο 2012-2014. Ειδικότερα, το ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε στο 9,3% το 2014 και στο 14% το 2013.
Η ζήτηση καλύπτεται τόσο από εισαγόμενα όσο και από εγχωρίως συναρμολογούμενα ποδήλατα.
Η εισαγωγική διείσδυση διαμορφώθηκε στο 51,3% το 2014. Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται οι εξαγωγές ποδηλάτων την τελευταία πενταετία, το μέγεθος των οποίων παρουσιάζει καθοδική πορεία. Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου διαμορφώθηκε στο 13%-16% επί της συνολικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια.
Τα ποδήλατα βουνού (mountain bikes) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 40% περίπου των συνολικά πωληθέντων ποδηλάτων το 2014 (σε τεμάχια). Τα μικτά ποδήλατα δρόμου & βουνού (trekking bikes) εκτιμάται ότι απέσπασαν αντίστοιχο ποσοστό 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ποδήλατα πόλης (city bikes), αντιπροσωπεύοντας το 15% του συνόλου των πωλήσεων το 2014.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου


Η Ζήτηση των Ποδηλάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Το Κοινωνικό Προφίλ των Χρηστών Ποδηλάτου στην Ελλάδα
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Εγχώρια Αγορά Ποδηλάτων
Εγχώρια Παραγωγή Ποδηλάτων
Εξωτερικό Εμπόριο
Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Αγορά Ποδηλάτων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία
Εγχώρια Αγορά Ποδηλάτων σε Αξία
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Η Αγορά Ποδηλάτων στην Ευρώπη
H Παραγωγή Ποδηλάτων στην Ε.Ε. Οι Πωλήσεις Ποδηλάτων στην Ε.Ε.
Η Απασχόληση στον Κλάδο Ποδηλάτων στην Ε.Ε.
Η Αγορά Ποδηλάτων στη Γαλλία
Η Αγορά Ποδηλάτων στη Γερμανία
Η Αγορά Ποδηλάτων στη Βρετανία
Η Αγορά Ποδηλάτων στην Ιταλία
Η Αγορά Ποδηλάτων στην Ολλανδία
Αποτελέσματα Έρευνας Ευρωβαρόμετρου για το Ποδήλατο στην Ευρώπη
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές