ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Ο κλάδος της ζυθοποιίας χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ελέγχεται από λίγες μόνο μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει επίσης και αρκετές "μικροζυθοποιίες" ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται και εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως διαθέτουν σχετικά μικρές ποσότητες μπύρας.
Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής μπίρας εμφανίζει ετήσιες διακυμάνσεις. Αναφορικά με τα τελευταία χρόνια, το 2018 εμφάνισε σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μείωση της εγχώριας παραγωγής καταγράφεται το 2019. Για το 2020 εκτιμάται μεγαλύτερη πτώση της εγχώριας παραγωγής.
Οι σημαντικές αυξομειώσεις που παρατηρούνται στην εγχώρια παραγωγή κάποια έτη οφείλονται, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, στην ύπαρξη σημαντικών αδιάθετων ποσοτήτων μπίρας (αποθεματοποίηση) το ένα έτος με αποτέλεσμα την πώλησή τους στις αρχές του επόμενου (με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής το συγκεκριμένο έτος).
Ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπίρας εμφάνισε σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία τετραετία (2016-2019). Αναλυτικότερα, το 2019 σημείωσε σημαντική μείωση η οποία εξηγείται από την πτώση της εγχώριας παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών (+14,9%).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Πρώτες ύλες για την Παραγωγή μπίρας
Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας
Είδη μπίρας
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση των Προϊόντων Ζυθοποιίας
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά των Προϊόντων Ζυθοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυο Διανομής
Κατανομή επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια
Μικροζυθοποιίες
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά των Προϊόντων μπίρας
Εγχώρια Παραγωγή μπίρας
Εισαγωγές μπίρας
Εξαγωγές μπίρας
Εμπορικό Ισοζύγιο μπίρας
Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση μπίρας
Εγχώρια Αγορά μπίρας
Εγχώρια Κατανάλωση μπίρας
Επιπτώσεις COVID-19 στην Εγχώρια Αγορά μπίρας το 2020
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς μπίρας
Μερίδια Αγοράς
Οι επιπτώσεις του Κορωνοϊού στις Επιχειρήσεις και στους Επιμέρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Αποτελέσματα Έρευνας ICAP Α.Ε. Αποτελέσματα Έρευνας ICAP Α.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Αγορά μπίρας
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
Η Βιομηχανία μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Παραγωγή μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Εισαγωγές μπίρας - Εισαγωγική Διείσδυση στις Χώρες της Ε.Ε.
Διάρθρωση των Εισαγωγών μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές μπίρας - Εξαγωγική Επίδοση των Χωρών της Ε.Ε.
Διάρθρωση των Εξαγωγών μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Κατανάλωση μπίρας στις χώρες της Ε.Ε.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου