ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Στα χημικά "B2B" (χημικές πρώτες ύλες και βασικά χημικά) δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μικτή δραστηριότητα τόσο ως προς τα εξεταζόμενα προϊόντα (παραγωγή και εισαγωγές-εμπορία), όσο και ως προς τα χημικά με την ευρύτερη έννοια (συνδυασμός τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων).
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς βασικών χημικών και χημικών πρώτων υλών (χημικά “B2B”) παρουσίασε διακυμάνσεις το διάστημα 2006-2016. Ειδικότερα, την εντυπωσιακή άνοδο του συνολικού μεγέθους της εγχώριας αγοράς (σε αξία) τη διετία 2007-2008, ακολούθησε η πτώση με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 5% την επόμενη πενταετία. Η καθοδική αυτή πορεία ανακόπηκε το 2014, με την αγορά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αφού η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τη διετία 2015-2016. Η συνολική αξία σημείωσε αύξηση 1% περίπου το 2016 σε σχέση με το 2015.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς σημείωσε αύξηση 3,1% το 2018 έναντι του 2017. Ανοδική πορεία εκτιμάται ότι ακολούθησε η εγχώρια αγορά και το 2019 με μικρότερο όμως ρυθμό (1%).
Στο σύνολο της αγοράς χημικών Β2Β η κατηγορία των ειδικών (specialty) χημικών απέσπασε μερίδιο 57% και ακολουθεί η κατηγορία «πετροχημικά-πολυμερή» με 43%.
Στη βιομηχανία πλαστικών και ελαστικού με μερίδιο 36% κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των χημικών πρώτων υλών και το 2018. Ακολουθούν τα χημικά φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών αποσπώντας μερίδιο 14%, το ίδιο έτος.

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
2. Η Ζήτηση για Χημικά “B2B”
•Πλαστικά Προϊόντα
•Χάρτινη συσκευασία
•Καλλυντικά
•Φάρμακα
•Αγροχημικά
•Γραφικές Τέχνες
•Οικοδομική & Κατασκευαστική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Χημικών “B2B”
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χημικών “B2B”
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Συμπερασματικά, το 2017 ήταν το χειρότερο από τα παρουσιαζόμενα έτη με τα χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας και για τις δύο ομάδες εταιρειών.
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.3Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών
6.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
6.3Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Χημικών “B2B”
7.1Παγκόσμια Αγορά
7.2Ευρωπαϊκή Αγορά
7.3ΗΠΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Χημικών “B2B”
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (2008-2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2004-2018)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2008-2018)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2008-2018)
Π2.3 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005 – 2018)
Π2.4 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2009-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά
(2019-2018)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά
(2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AEGEAN FIRST COMPANY AFCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALINDA - VELCO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAIFA ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IONIAN CHEMICALS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORBIT POLYMERS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PEGASUS POLYMERS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.& Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΠΑΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΝΗΣ, Α., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βασικών χημικών προϊόντων και χημικών πρώτων υλών (2006-2019)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς (2018)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2018)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2019)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη πωλήσεων (διεθνών και ευρωπαϊκών) χημικών (1995-2018)
Π7.1 Εμπορικό ισοζύγιο χημικών προϊόντων ανά κατηγορία των ευρωπαϊκών χωρών
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης τη εγχώριας αγοράς χημικών (2020-2022)