ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Στα χημικά "B2B" (χημικές πρώτες ύλες και βασικά χημικά) δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μικτή δραστηριότητα τόσο ως προς τα εξεταζόμενα προϊόντα (παραγωγή και εισαγωγές-εμπορία), όσο και ως προς τα χημικά με την ευρύτερη έννοια (συνδυασμός τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων).
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς βασικών χημικών και χημικών πρώτων υλών (χημικά "B2B") μετά την εντυπωσιακή άνοδο της διετίας 2007-2008 ακολούθησε καθοδική τροχιά την επόμενη πενταετία 2009-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 5%. Η καθοδική αυτή πορεία ανακόπηκε το 2014, με την αγορά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αφού η ανοδική πορεία συνεχίστηκε καθόλη την περίοδο 2014-2019. Η συνολική αξία της αγοράς σημείωσε οριακή αύξηση 1% το 2020 σε σχέση με το 2018 που κατέγραψε εντονότερο ρυθμό αύξησης (3,2%).
Το 2020, η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ανέκοψε προσωρινά την ανοδική πορεία του κλάδου με την αξία της αγοράς να εμφανίζεται μειωμένη κατά 4,4% σε σχέση με το 2019. Το 2021, ο κλάδος παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη με τη συνολική αξία της εγχώριας αγοράς να παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση 41,5% σε σχέση με το 2020.
Στο σύνολο της αγοράς χημικών Β2Β η κατηγορία των ειδικών (specialty) χημικών απέσπασε μερίδιο 55% και ακολουθεί η κατηγορία «πετροχημικά-πολυμερή» με 45%.
Στη βιομηχανία πλαστικών και ελαστικού με μερίδιο 35% κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των χημικών πρώτων υλών και το 2021. Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά (17%) η βιομηχανία καλλυντικών, απορρυπαντικών και φαρμάκων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Χημικά Β2Β
2.1 Πορεία Κλάδων Εφαρμογής Χημικών Β2Β
2.1.1 Λιπάσματα
2.1.2 Καλλυντικά
2.1.3 Φαρμακευτικά Προϊόντα
2.1.4 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εξεταζόμενων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εξεταζόμενων Κλάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2027-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
6.3 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4 Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
6.5 Εισαγωγές Ανόργανων και Οργανικών Χημικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά των Χημικών
7.1 Παγκόσμια Αγορά
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
7.3 Αγορά Χημικών των ΗΠΑ
7.4 Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες Χημικών Παγκοσμίως
8. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2022)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων της Βιομηχανίας και Εμπορίας Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της βιομηχανίας χημικών – αερίων - χρωμάτων (2021 – 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της εμπορίας χημικών – αερίων - χρωμάτων (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.31 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βασικών χημικών προϊόντων και χημικών πρώτων υλών (2006-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς (2021)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2021)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2021)
Π6.1 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών ανόργανων και οργανικών χημικών προϊόντων (2017-2021)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη πωλήσεων (διεθνών και ευρωπαϊκών) χημικών (2000-2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες πωλήσεις χημικών ανά γεωγραφική περιοχή (2020, 2030)
Πίνακας 7.3 Οι 50 κυριότερες εταιρείες χημικών σε διεθνές επίπεδο
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς (2022-2024)