ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Χημικά Β2Β
2.1 Πορεία Κλάδων Εφαρμογής Χημικών Β2Β
2.1.1 Λιπάσματα
2.1.2 Καλλυντικά
2.1.3 Φαρμακευτικά Προϊόντα
2.1.4 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εξεταζόμενων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εξεταζόμενων Κλάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2027-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
6.3 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4 Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
6.5 Εισαγωγές Ανόργανων και Οργανικών Χημικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά των Χημικών
7.1 Παγκόσμια Αγορά
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
7.3 Αγορά Χημικών των ΗΠΑ
7.4 Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες Χημικών Παγκοσμίως
8. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2022)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων της Βιομηχανίας και Εμπορίας Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της βιομηχανίας χημικών – αερίων - χρωμάτων (2021 – 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της εμπορίας χημικών – αερίων - χρωμάτων (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.30 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.31 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.33 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βασικών χημικών προϊόντων και χημικών πρώτων υλών (2006-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς (2021)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2021)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2021)
Π6.1 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών ανόργανων και οργανικών χημικών προϊόντων (2017-2021)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη πωλήσεων (διεθνών και ευρωπαϊκών) χημικών (2000-2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες πωλήσεις χημικών ανά γεωγραφική περιοχή (2020, 2030)
Πίνακας 7.3 Οι 50 κυριότερες εταιρείες χημικών σε διεθνές επίπεδο
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς (2022-2024)