ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων Αρτοποιίας της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων Αρτοποιίας της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
- Δείκτες Κερδοφορίας
- Δείκτες Αποδοτικότητας
- Δείκτες Ρευστότητας
- Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
- Δείκτες Δραστηριότητας
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Κερδοφορίας
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Ενεργητικού
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Ιδίων Κεφαλαίων
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Ζαχαροπλαστικής
- Δείκτες Κερδοφορίας
- Δείκτες Αποδοτικότητας
- Δείκτες Ρευστότητας
- Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
- Δείκτες Δραστηριότητας
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής Βάσει Κερδοφορίας
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής Βάσει Ενεργητικού
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής Βάσει Ιδίων Κεφαλαίων
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
Κατανομή Επιχειρήσεων
Αλυσίδες Καταστημάτων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
Εγχώρια Αγορά Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
Εγχώρια Αγορά Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Η Αγορά Ειδών Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
Η Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίας : Γερμανία – Ισπανία
Η Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίας : Γαλλία – Ιταλία
Η Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίας : Μ. Βρετανία
Η Παραγωγή Ειδών Ζαχαροπλαστικής : Γερμανία – Ισπανία
Η Παραγωγή Ειδών Ζαχαροπλαστικής : Γαλλία – Ιταλία
Η Παραγωγή Ειδών Ζαχαροπλαστικής : Μ. Βρετανία

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου