ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα «γνήσια» που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά «after market», τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου. Η ζήτηση για ανταλλακτικά συνδέεται άμεσα με τον αριθμό και την ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των κατόχων οχημάτων.
Οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασαν άνοδο την τελευταία εξαετία (2014-2019), μετά τη σημαντική μείωση που κατέγραψαν τα προηγούμενα έτη. Το 2019 η συνολική αξία υπολογίζεται ότι κατέγραψε αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2018.
Η αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών ενισχύθηκε κατά 11,2% το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις των after market ανταλλακτικών σημείωσαν αύξηση 6,7%.
Τα ανταλλακτικά «after market» καλύπτουν πάνω από το 50% της αγοράς τα τελευταία χρόνια (2019: 53,5%).
Πτώση της αγοράς εκτιμάται το 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2.Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.3Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.6Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του κλάδου
4.1.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειτήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες- Κατάταξη βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών Ορισμένων Επιχειρήσεων (2015-2019)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
6.1.2Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
6.2Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών
6.2.1Μέγεθος Αγοράς
6.2.2Διάρθρωση της Αγοράς
6.2.3Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.4Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
6.2.5Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
7.1Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α
7.2Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές του Κλάδου
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2008-2019/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2019)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2019)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2008-2019 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2015-2019)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2017)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2018)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2018)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιριών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2014-2019)
Πίνακας 3.4 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2019)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “After Market’” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων ανταλλακτικών "After Market" (2014-2019)
Πίνακας 3.7 Εκτιμώμενες πωλήσεις "After Market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο "Μεταφορικά Μέσα" (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Πίνακες 5.8 - 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2020)
Π6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2019)
Π6.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2019)
Π6.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π5.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2015-2019)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2015-2019)
Π7.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2015-2019)
Π7.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2015-2019)