ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα «γνήσια» που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά «after market», τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου. Η ζήτηση για ανταλλακτικά συνδέεται άμεσα με τον αριθμό και την ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των κατόχων οχημάτων.
Οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων παρουσιάζουν άνοδο την τελευταία πενταετία (2014-2018), μετά τη σημαντική μείωση που κατέγραψαν τα προηγούμενα έτη. Το 2018 η συνολική αξία κατέγραψε αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2017.
Το 2018 η αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών ενισχύθηκε κατά 1,3% έναντι του 2017 ενώ οι πωλήσεις των after market ανταλλακτικών σημείωσαν αύξηση 5,3%.
Τα ανταλλακτικά «after market» κάλυψαν το 55,9% της αγοράς, το 2018, ενώ τα “γνήσια” κάλυψαν το 44,1% το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2.Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.2Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.3Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.2.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.3Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.4Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2013-2017)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3Κατάταξη Επιχειρήσεων “After Market” Ανταλλακτικών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.4Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018) – Κατάταξη Εταιρειών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1.1Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
5.1.2Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
5.2Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
5.2.1Μέγεθος Αγοράς
5.2.2Πρόβλεψη Συνολικής Αγοράς
5.2.3Διάρθρωση της Αγοράς
5.2.4Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.2.5Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
5.2.6Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α.
7.Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market”
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2008-2018 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2008-2018 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2014-2018)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2017)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής “γνήσιων” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2018)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ‘’ After Market’’ ανταλλακτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών "After Market" (2012-2018)
Πίνακας 3.6 Εκτιμώμενες πωλήσεις "After Market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα» (2019)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο "Μεταφορικά Μέσα" (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MULTIPART Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROBERT BOSCH A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΚΑΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Β., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΚΑΕΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ε., - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.27 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.28 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2019*)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2019)
Πίνακας 5.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2018)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις ανταλλακτικών «after market» (2018)
Πίνακας 5.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2018)
Π5.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2014-2018)
Π5.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2014-2018)
Π5.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2014-2019)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2014-2019)