ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 20
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα "γνήσια" που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά "after market", τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου. Η ζήτηση για ανταλλακτικά συνδέεται άμεσα με τον αριθμό και την ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των κατόχων οχημάτων.
Η συνολική αξία των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 2021 κατά 14,4% (έναντι του 2020), ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης έπειτα από την σημαντική πτώση που καταγράφηκε το 2020 (-15% 2020/19).
Η αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών αυξήθηκε κατά 18,5% το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις των after market ανταλλακτικών ενισχύθηκαν κατά 11,4%.
Τα ανταλλακτικά «after market» καλύπτουν το 56,4% της συνολικής αξίας της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων το 2021 και τα “γνήσια” ανταλλακτικά το υπόλοιπο 43,6%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market”
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Εξέλιξη Τιμής Πώλησης
6.2.3 Διάρθρωση της Αγοράς
6.2.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.5 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά “Γνήσιων” Ανταλλακτικών
6.2.6 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά “After Market” Ανταλλακτικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
7.1 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α.
7.2 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009-2021/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2009-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2021)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009 - 2021)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2017-2021)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2020)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2021)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2020)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2017 – 2021)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2021)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “After Market’” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών ανταλλακτικών "After Market" (2017 – 2021)
Πίνακας 3.6 Εκτιμώμενες πωλήσεις "after market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου "Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα" (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €) 60
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών για το 2021
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998 - 2022)
Πίνακας 6.2 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ: “ανταλλακτικά αυτοκινήτου” (2016 - 2021)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε "γνήσια" και "after market" (2007 - 2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών (2021)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2021)
Πίνακας 6.7 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των “γνήσιων” ανταλλακτικών (2021)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις "after market" ανταλλακτικών (2021)
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των “after market” ανταλλακτικών (2021)
Π6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2017-2021)
Π6.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2017-2021)
Π6.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2017-2021)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2017-2021)
Π7.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2021)
Π7.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2017-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη συνολικής αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2022 - 2024)