ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 19
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα "γνήσια" που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά "after market", τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου. Η ζήτηση για ανταλλακτικά συνδέεται άμεσα με τον αριθμό και την ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των κατόχων οχημάτων.
Οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασαν μείωση το 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, μετά από μία περίοδο συνεχούς ανόδου (2014-2019). Το 2020 η συνολική αξία εκτιμάται ότι κατέγραψε μείωση 9,6% συγκριτικά με το 2019.
Η αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών μειώθηκε κατά 13,5% το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις των after market ανταλλακτικών υποχώρησαν κατά 6,2%.
Τα ανταλλακτικά «after market» καλύπτουν πάνω από το 50% της αγοράς τα τελευταία χρόνια (2020: 55,9%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειτήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών (2016-2020)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Διάρθρωση της Αγοράς
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
6.2.5 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
7.1 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α
7.2 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8 Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009-2020/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2020)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2020)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2009-2020 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2016-2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2018)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2019)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2018)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιριών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “After Market’” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων ανταλλακτικών "After Market" (2016-2020)
Πίνακας 3.7 Εκτιμώμενες πωλήσεις "After Market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο "Μεταφορικά Μέσα" (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις after market ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2020)
Π6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2016-20)
Π6.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2016-2020)
Π6.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2016-2020)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2016-2020)
Π7.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2016-2020)
Π7.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2016-2020)