ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο κλάδος των αντιπροσώπων-εισαγωγέων αυτοκινήτων (ιδιωτικών και επαγγελματικών) περιλαμβάνει μικρό σχετικά αριθμό επιχειρήσεων (ελληνικών συμφερόντων αλλά και θυγατρικές ξένων κατασκευαστών), αρκετές από τις οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από ένα εργοστάσια του εξωτερικού.
Η συνολική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων (πωλήσεις νέων οχημάτων) παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία έτη, μετά την κατακόρυφη μείωση που κατέγραψε την περίοδο 2009-2012. Το 2013 επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις και την επόμενη τετραετία (2014-2017) η αγορά παρουσίασε αύξηση.
Οι συνολικές πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων (ταξινομήσεις) κατέγραψαν αύξηση 10,7% το 2019 σε σύγκριση με το 2018, έτος κατά το οποίο η αγορά κατέγραψε ετήσια αύξηση 16,4%. Τα επιβατικά αυτοκίνητα κάλυψαν το 93% των συνολικών πωλήσεων και ακολούθησαν τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους (6,5%).
Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το τρέχον έτος, καθώς οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3,5% το πρώτο 4-μηνο του 2019 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Μείωση της αγοράς εκτιμάται το 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια, Νομική Μορφή και Προσωπικό
3.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Μεταφορικά Μέσα»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Μεταφορικά Μέσα»
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες- Κατάταξη βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών Ορισμένων Επιχειρήσεων (2015-2019)
6.H Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
7.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009-2019 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2009-2019 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2014-2019 )
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020*/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Μεταφορικά Μέσα» (2020*-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FCA GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KOSMOCAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς (ταξινομήσεις) καινούργιων αυτοκινήτων (2005-2019)
Πίνακας 6.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2019)
Πίνακας 6.3 Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2019-2020, 6-μηνο)
Πίνακας 6.4 Ταξινομήσεις καινούργιων ελαφρών φορτηγών (2019-2020, 6μηνο)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2014-2019)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2018)
Π6.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2019)
Π6.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.7 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.8 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2014-2019)
Π6.9 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2018)
Π6.10 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2019)
Π6.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.12 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.15 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2011-2019)
Π6.16 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2011-2019)
Π6.17 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)*
Π6.18 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)*
Π6.19 Ταξινομήσεις φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2018-2019)
Π6.20 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων* ανά Ήπειρο (2016-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια Παραγωγή Επιβατικών Οχημάτων ανά Κύρια Χώρα (2019)
Πίνακας 7.3 Ταξινομήσεις οχημάτων* ανά Ήπειρο (2015-2019)
Πίνακας 7.4 Παραγωγή Οχημάτων στην Ε.Ε. (2015-2019)
Πίνακας 7.5 Ταξινομήσεις Οχημάτων στην Ε.Ε. (2016-2019)
Πίνακας 7.6 Ταξινομήσεις Οχημάτων στην Ε.Ε. (2019-2020, α΄εξάμηνο)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2020-2022)