ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο κλάδος των αντιπροσώπων-εισαγωγέων αυτοκινήτων περιλαμβάνει μικρό αριθμό επιχειρήσεων (ελληνικών συμφερόντων και θυγατρικές ξένων κατασκευαστών), ορισμένες από τις οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα αυτοκινήτων.
Ο κλάδος γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά τη δεκαετία 1999-2008. Η οικονομική κατάσταση της χώρας την περίοδο 2009-2012 (οικονομική ύφεση) επέφερε ραγδαία πτώση των πωλήσεων καινούργιων οχημάτων, ενώ τα επόμενα έτη και έως το 2019 η αγορά σημείωνε συνεχή άνοδο, χωρίς όμως να φτάνει τα επίπεδα της “προ κρίσης” εποχής. Το 2020 ο κλάδος επηρεαζόμενος από την πανδημία COVID-19 κατέγραψε καθοδική πορεία, λόγω πτώσης της ζήτησης, ενώ επιπλέον έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Το σύνολο των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων (ταξινομήσεις) μειώθηκαν 27,8% το 2020, συγκριτικά με το 2019. Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, κατέγραψαν μείωση 29,0% το 2020. Το 11μηνο του 2021 καταγράφεται αύξηση 27,8% των ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση 55,9% των ελαφρών φορτηγών, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2020.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα κάλυψαν το 91,4% των συνολικών πωλήσεων και ακολούθησαν τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους (7,8%). Επιπλέον, τα φορτηγά από 3,5 τόνους και άνω ήταν η μόνη κατηγορία που σημείωσε αύξηση ταξινομήσεων το 2020.

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια, Νομική Μορφή και Προσωπικό
3.3 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης – Εισαγωγής Αυτοκινήτων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Μεταφορικά Μέσα»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Μεταφορικά Μέσα»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2016-2020)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. H Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
7.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη
Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου (2010-2020)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2010-2020 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2020 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2010-2020 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2010-2020 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2015-2020 )
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021*)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020) 51
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς (ταξινομήσεις) καινούργιων αυτοκινήτων (2005-2020)
Πίνακας 6.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2013-2020)
Πίνακας 6.3 Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2020-2021, 11-μηνο)
Πίνακας 6.4 Ταξινομήσεις καινούργιων ελαφρών φορτηγών (2020-2021, 11μηνο)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2015-2020)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2019-2020)
Π6.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.4 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.7 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2015-2020)
Π6.8 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2019-2020)
Π6.9 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.10 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.12 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.13 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2011-2020)
Π6.14 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2011-2020)
Π6.15 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)*
Π6.16 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)*
Π6.17 Ταξινομήσεις καινούριων φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2018-2020)
Π6.18 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2018-2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων* ανά Ήπειρο (2016-2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων* ανά Ήπειρο (α’ εξάμηνο 2019-2021)
Πίνακας 7.3 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων* ανά Κύρια Χώρα (2020)
Πίνακας 7.4 Ταξινομήσεις Οχημάτων* ανά Ήπειρο (2016-2020)
Πίνακας 7.5 Παραγωγή Οχημάτων στην Ε.Ε.* (2016-2020)
Πίνακας 7.6 Ταξινομήσεις Οχημάτων στην Ε.Ε.* (2016-2020)
Πίνακας 7.7 Μηνιαίες Ταξινομήσεις Επιβατικών Οχημάτων στην Ε.Ε. (10μηνο 2019-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2021-2023)