ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών, στην παρούσα φάση, έχουν άδεια λειτουργίας 54 ελεγκτικές εταιρείες ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές ξεπερνούν τους 1.400. Αρκετές από τις μικρομεσαίες ελεγκτικές εταιρείες ιδρύθηκαν από το 2011 και έπειτα.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στον ελεγκτικό κλάδο είναι υψηλός. Η συνολική αξία της αγοράς των ελεγκτικών υπηρεσιών αυξήθηκε οριακά κατά 0,8% το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων κάλυψαν το 70,3% της αγοράς το 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Εταιρειών της Μελέτης
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.1Η Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.2Διάρθρωση των πωλήσεων ανά βασική κατηγορία υπηρεσιών
6.3Μερίδια αγοράς ελεγκτικών εταιρειών
6.4Αριθμός Ελεγχόμενων Οικονομικών Καταστάσεων ανά Ελεγκτική Εταιρεία
Δείκτης Κύκλου Εργασιών προς Αριθμό Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Προτύπων σύνταξης (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ)
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Εισηγμένων Εταιρειών
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κερδοφορίας
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κύκλου Εργασιών
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Ενεργητικού
Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Καθαρών Κερδών
Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία
7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελεγκτικών Υπηρεσιών
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις ελεγκτικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών της μελέτης (2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERNST & YOUNG (HELLAS) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MOORE STEPHENS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Π5.11 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.12 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων ανά ελεγκτική εταιρεία (2018)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών ανά Ελεγχόμενο Ισολογισμό (2018)
Πίνακας 6.3 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον κλάδο δραστηριότητάς τους , ανά ελεγκτική εταιρεία (2018)
Πίνακας 6.4 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΝΕΛΠ και ΔΠΧΑ, ανά ελεγκτικό οίκο (2018)
Πίνακας 6.5 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, ανά ελεγκτικό οίκο (2018)
Πίνακας 6.6 Κατανομή Κερδοφόρων – Ζημιογόνων ελεγμένων Ισολογισμών ανά ελεγκτική εταιρεία (2018)
Πίνακας 6.7 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών (2018)
Πίνακας 6.8 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού ενεργητικού των ελεγχόμενων εταιρειών (2018)
Πίνακας 6.9 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει των καθαρών κερδών των ελεγχόμενων εταιρειών (2018)
Πίνακας 6.10 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία (2018/17)
Πίνακας 6.11 Αναλυτικές αλλαγές ελεγκτικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το 2018 σε σχέση με το 2017