ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών, στην παρούσα φάση, έχουν άδεια λειτουργίας 59 ελεγκτικές εταιρείες ενώ οι ορκωτοί ελεγκτές ξεπερνούν τους 980. Αρκετές από τις μικρομεσαίες ελεγκτικές εταιρείες ιδρύθηκαν από το 2011 και έπειτα.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στον ελεγκτικό κλάδο είναι υψηλός, δεδομένου ότι οι έξι μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν το 77% περίπου των συνολικών πωλήσεων το 2020. Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς των ελεγκτικών υπηρεσιών μειώθηκε κατά 1% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων κάλυψαν το 75% της αγοράς το 2020. Με βάση την κατάσταση της πανδημίας που επικρατεί στη χώρα μας προβλέπεται ότι η εξεταζόμενη αγορά, το προσεχές έτος (2021) θα αυξηθεί οριακά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Εταιρειών της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.1 Η Αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
6.2 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά βασική κατηγορία υπηρεσιών
6.3 Μερίδια αγοράς ελεγκτικών εταιρειών
6.4 Αριθμός Ελεγχόμενων Οικονομικών Καταστάσεων ανά Ελεγκτική Εταιρεία (2019)
6.4.1 Κύκλος Εργασιών προς Αριθμό Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων
6.4.2 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας
6.4.3 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Προτύπων σύνταξης (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ)
6.4.4 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Εισηγμένων Εταιρειών
6.4.5 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κερδοφορίας
6.4.6 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κύκλου Εργασιών
6.4.7 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Ενεργητικού
6.4.8 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Καθαρών Κερδών
6.4.9 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία
6.5 Αριθμός Ελεγχόμενων Οικονομικών Καταστάσεων ανά Ελγκτικό Οίκο (2020)
6.5.1 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας
6.5.2 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κερδοφορίας
6.5.3 Κατανομή Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει Κύκλου εργασιών
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελεγκτικών Υπηρεσιών
7.1 Παρουσίαση των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2020
7.2 Η Παγκόσμια αγορά των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές - Επιπτώσεις Πανδημίας Covid-19
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις ελεγκτικών εταιρειών (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών της μελέτης (2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μερίδια αγοράς (2020)
Πίνακας 6.2 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων ανά ελεγκτική εταιρεία (2019)
Πίνακας 6.3 Κύκλος Εργασιών ανά Ελεγχόμενο Ισολογισμό (2019)
Πίνακας 6.4 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον κλάδο δραστηριότητάς τους , ανά ελεγκτική εταιρεία (2019)
Πίνακας 6.5 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΝΕΛΠ και ΔΠΧΑ, ανά ελεγκτικό οίκο (2019)
Πίνακας 6.6 Κατανομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, ανά ελεγκτικό οίκο (2019)
Πίνακας 6.7 Κατανομή Κερδοφόρων – Ζημιογόνων ελεγμένων Ισολογισμών ανά ελεγκτική εταιρεία (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών (2019)
Πίνακας 6.9 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού ενεργητικού των ελεγχόμενων εταιρειών (2019)
Πίνακας 6.10 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει των καθαρών κερδών των ελεγχόμενων εταιρειών (2019)
Πίνακας 6.11 Μεταβολές ελεγχόμενων εταιρειών ανά ελεγκτική εταιρεία (2019/18)
Πίνακας 6.12 Αναλυτικές αλλαγές ελεγκτικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το 2019 σε σχέση με το 2018
Πίνακας 6.13 Κατανομή των ετήσιων ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων ανά ελεγκτική εταιρεία (2020)
Πίνακας 6.14 Κατανομή Κερδοφόρων – Ζημιογόνων ελεγμένων Ισολογισμών ανά ελεγκτική εταιρεία (2020)
Πίνακας 6.15 Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών (2020)
Πρόβλεψη αξίας της αγοράς Ελεγκτικών Υπηρεσιών (2021-2023)