ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Η εξέλιξη της αγοράς προϊόντων τεχνητής ξυλείας καθορίζεται κυρίως από
την πορεία του κλάδου των κατασκευών και ιδιαίτερα της κατασκευής
κατοικιών, καθώς και από τον κλάδο του επίπλου. Η εξέλιξη των
προαναφερόμενων κλάδων επηρεάζεται από την τελική καταναλωτική δαπάνη
των νοικοκυριών για στέγαση και για επίπλωση, η οποία με τη σειρά της
καθορίζεται από το διαθέσιμο εισόδημα. Η καταναλωτική δαπάνη για
στέγαση επηρεάζεται σημαντικά και από την πορεία της πιστωτικής
επέκτασης στο συγκεκριμένο τομέα.
Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ύπαρξη μικρού αριθμού
καθετοποιημένων παραγωγικών μονάδων, εντάσεως κεφαλαίου, οι οποίες
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στον εισαγωγικό εμπόριο διαθέτοντας
στην ελληνική αγορά έτοιμα προϊόντα τεχνητής ξυλείας. Παράλληλα,
ασχολούνται με το πριόνισμα, εμποτισμό και μορφοποίηση φυσικής
ξυλείας, ενώ ορισμένες δραστηριοποιούνται και στον κλάδο του επίπλου.
Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρίες του κλάδου διαθέτουν στην
ελληνική αγορά προϊόντα φυσικής και τεχνητής ξυλείας, ενώ ορισμένες
διαθέτουν και έπιπλα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
2.1 Εξέλιξη της Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.2 Εξέλιξη της Κατανάλωσης των Προϊόντων του Κλάδου Επίπλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγικές και Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
3.2.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.2.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.2.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.2.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών επιχειρήσεων
3.2.5 Πωλήσεις εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
4.1 Εγχώρια Αγορά Καπλαμά
4.2 Εγχώρια Αγορά Μοριοσανίδων
4.3 Εγχώρια Αγορά MDF
4.4 Εγχώρια Αγορά Κόντρα Πλακέ
4.5 Εγχώρια Αγορά Πηχοσανίδων
4.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Παραγωγού Προϊόντων από Ξύλο
4.7 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
4.8 Εξέλιξη Εισαγωγών – Εξαγωγών Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Αγοράς
5.1 Ο Κλάδος Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Τεχνητής Ξυλείας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατασκευής επίπλων (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για έπιπλα και χαλιά (1995-2004)
Π2.1 Πίνακας εισροών - εκροών (προϊόν x προϊόν) σε βασικές τιμές (υπόθεση τεχνολογίας κλάδου) έτους 2000. Σύνθεση της συνολικής ζήτησης των προϊόντων του κλάδου κατεργασίας ξύλου και προϊόντων ξύλου
Π2.2 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2007 & 2006)
Πίνακας 3.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2003-2005)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας
Πίνακας 3.3 Πίνακας πωλήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες παραγωγικών εταιρειών προϊόντων τεχνητής ξυλείας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εισαγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2007)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής φύλλων καπλαμά και τεχνητής ξυλείας (2003)
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2002-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά καπλαμά (2005-2007)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια αγορά μη επενδεδυμένων μοριοσανίδων (2005-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά επενδεδυμένων μοριοσανίδων (2005-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά MDF (2005-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά κόντρα πλακέ (2005-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά πηχοσανίδων (2005-2007)
Πίνακας 4.7 Δείκτης Τιμών Παραγωγού (2000-2007)
Πίνακας 4.8 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2000-2007)
Π4.1 Εισαγωγές καπλαμά (2000-2006)
Π4.2 Εξαγωγές καπλαμά (2000-2006)
Π4.3 Εισαγωγές προϊόντων τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα (2001-2006)
Π4.4 Εξαγωγές προϊόντων τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα (2001-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων τεχνητής ξυλείας (2001-2006)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή συνόλου προϊόντων τεχνητής ξυλείας ανά χώρα (2001-2006)
Π5.2 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές συνόλου προϊόντων τεχνητής ξυλείας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.3 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές συνόλου προϊόντων τεχνητής ξυλείας - αξία (2001-2006)
Π5.4 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές συνόλου προϊόντων τεχνητής ξυλείας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.5 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές συνόλου προϊόντων τεχνητής ξυλείας - αξία (2001-2006)
Π5.6 Παγκόσμια παραγωγή καπλαμά ανά χώρα - ποσότητα (2001-2006)
Π5.7 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές καπλαμά - ποσότητα (2001-2006)
Π5.8 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές καπλαμά - αξία (2001-2006)
Π5.9 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές καπλαμά - ποσότητα (2001-2006)
Π5.10 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές καπλαμά - αξία (2001-2006)
Π5.11 Παγκόσμια παραγωγή μοριοσανίδων - ποσότητα (2001-2006)
Π5.12 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές μοριοσανίδων - ποσότητα (2001-2006)
Π5.13 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές μοριοσανίδων - αξία (2001-2006)
Π5.14 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές μοριοσανίδων - ποσότητα (2001-2006)
Π5.15 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές μοριοσανίδων - αξία (2001-2006)
Π5.16 Παγκόσμια παραγωγή ινοσανίδων (σύνολο) - ποσότητα (2001-2006)
Π5.17 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων (σύνολο) - ποσότητα (2001-2006)
Π5.18 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων (σύνολο) - αξία (2001-2006)
Π5.19 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων (σύνολο) - ποσότητα (2001-2006)
Π5.20 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων (σύνολο) - αξία (2001-2006)
Π5.21 Παγκόσμια παραγωγή ινοσανίδων υψηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.22 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων ψηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.23 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων υψηλής πυκνότητας - αξία (2001-2006)
Π5.24 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων υψηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.25 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων υψηλής πυκνότητας - αξία (2001-2006)
Π5.26 Παγκόσμια παραγωγή ινοσανίδων μέσης πυκνότητας MDF - ποσότητα (2001-2006)
Π5.27 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων μέσης πυκνότητας MDF - ποσότητα (2001-2006)
Π5.28 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων μέσης πυκνότητας MDF - αξία (2001-2006)
Π5.29 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων μέσης πυκνότητας MDF - ποσότητα (2001-2006)
Π5.30 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων μέσης πυκνότητας MDF - αξία (2001-2006)
Π5.31 Παγκόσμια παραγωγή ινοσανίδων χαμηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.32 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων χαμηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.33 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές ινοσανίδων χαμηλής πυκνότητας - αξία (2001-2006)
Π5.34 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων χαμηλής πυκνότητας - ποσότητα (2001-2006)
Π5.35 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές ινοσανίδων χαμηλής πυκνότητας - αξία (2001-2006)
Π5.36 Παγκόσμια παραγωγή κόντρα πλακέ - ποσότητα (2001-2006)
Π5.37 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές κόντρα πλακέ - ποσότητα (2001-2006)
Π5.38 Διεθνές εμπόριο - εισαγωγές κόντρα πλακέ - αξία (2001-2006)
Π3.39 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές κόντρα πλακέ - ποσότητα (2001-2006)
Π5.40 Διεθνές εμπόριο - εξαγωγές κόντρα πλακέ - αξία (2001-2006)