ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Ο κλάδος των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία αποτελείται από σημαντικό αριθμό παραγωγικών μονάδων (επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς), οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης, υπάρχουν μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες εκτροφής ζώων που ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή ζωοτροφών οι οποίες όμως προορίζονται για ιδιοκατανάλωση. Ο τομέας των τροφών για κατοικίδια ζώα περιλαμβάνει εισαγωγικές καθώς και παραγωγικές επιχειρήσεις.
Η συνολική ποσότητα κατανάλωσης (εμπορεύσιμες ποσότητες) των σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία δεν παρουσιάζει ετησίως σημαντικές μεταβολές. Ειδικότερα, την περίοδο 2004-2008 το μέγεθος της αγοράς παρουσίασε ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%. Αντίθετα, το 2009 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 5% περίπου, ενώ την περίοδο 2010-2014 η αγορά παρουσίασε ετήσιες διακυμάνσεις. Την περίοδο 2015-2019 η συνολική κατανάλωση ακολούθησε ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, το 2019 η συνολική εγχώρια κατανάλωση σύνθετων ζωοτροφών εκτιμάται ότι κατέγραψε μικρή αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αξία της αγοράς των ζωοτροφών παρουσίασε άνοδο 1,7% το 2019 σε σχέση με το 2018.
Η εγχώρια κατανάλωση τροφών για κατοικίδια ζώα ήταν συνεχώς ανοδική την περίοδο 1995-2008, σημειώνοντας υψηλούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής. Από το 2009 έως και το 2016 η αγορά ήταν συνεχώς πτωτική. Αντίθετα, την τελευταία τριετία (2017-2019) η αγορά παρουσιάζει αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,3%. Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι κατέγραψε αύξηση 3,7% το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική αξία της αγοράς (σε τιμές χονδρικής) εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 4,6% το 2019 έναντι του 2018.
Το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών το 2019 απέσπασε η κατηγορία των πτηνοτροφών (50%), ακολουθεί η σίτιση αιγοπροβάτων (27%) και η βοοτροφία (10%). Ποσοστό 6% περίπου κατέλαβαν οι χοιροτροφές, ενώ το υπόλοιπο 7% καταναλώθηκε από άλλα ζώα, όπως κουνέλια, άλογα κ.ά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων – Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.2.1 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.2.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.5 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής /Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3.1 Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Αξιολόγηση της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
4.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου της Κτηνοτροφίας
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.1.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.1.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.2.4 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.2.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
6.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
6.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
6.3 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
6.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
6.5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
7.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
7.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2012- 2018)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2017-2018)
Πίνακας 2.3 Ζωικές Μονάδες (2017-2018)
Πίνακας 2.4 Αριθμός πουλερικών (2016-2017)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2006-2018)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού (2018)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2014-2019)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της Μελέτης (2019- 2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2018 - 2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές” (2018- 2019)
Πίνακας 4.8 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019- 2018)
Πίνακας 4.9 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.10 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KEGO AGRI Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ" και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΣΑΡΗΣ Α.Β.& Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAKY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MARS HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PET CITY Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PETLINE Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROYAL CANIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TANKO PETFOOD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2019)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2013-2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2019)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2019)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2013-2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά (σε αξία) των τροφών για κατοικίδια ζώα (2018)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2008–2018)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2008-2018)
Πίνακας 6.9 Εισαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2008-2018)
Πίνακας 6.10 Εξαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2008-2018)
Πίνακας 6.11 Εισαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2008-2018)
Πίνακας 6.12 Εξαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2008-2018)
Πίνακας 6.13 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2008-2018)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017–2018)
Π6.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κατά κύρια χώρα προορισμού (2017–2018)
Π6.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017–2018)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2017–2018)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017–2018)
Π6.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2017–2018)
Π6.7 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Πίνακας 7.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή ζωοτροφών (2012-2018)
Πίνακας 7.2 Βασικά ετήσια έξοδα των ιδιοκτητών σκύλων και γάτων στις Η.Π.Α. (2019-2020)
Π7.1 Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π7.2 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και ανά κατηγορία ζωοτροφών (2017-2018)
Π7.3 Πληθυσμός βοοειδών στις χώρες της Ευρώπης (2016-2018)
Π7.4 Πληθυσμός αιγοπροβάτων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2018)
Π7.5 Πληθυσμός χοίρων στις χώρες της Ευρώπης (2016-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (2020-2022)