ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο κλάδος των κουφωμάτων αλουμινίου και κυρίως ο κατασκευαστικός τομέας αποτελείται από πληθώρα επιχειρήσεων (μικρού κυρίως μεγέθους), διάσπαρτες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι περισσότερες από τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις δεν διαθέτουν δικό τους εμπορικό δίκτυο, καθώς δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο. Αντίθετα, οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, ενώ έχουν αναπτύξει και οργανωμένα δίκτυα εμπορικών αντιπροσώπων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση για κουφώματα αλουμινίου είναι η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας.
Η παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου κατέγραψε μείωση 8,8% το 2020 έναντι του 2019, ενώ 2021 αναμένεται άνοδος. Η εμφάνιση του κορωνοϊού στη χώρα μαζί με τα συνακόλουθα μέτρα (lockdown) που επέφερε για τον περιορισμό της εξάπλωσής του ανέκοψαν την ανοδική πορεία που εμφάνισε ο κλάδος τα προηγούμενα έτη, με την εγχώρια αγορά να διαμορφώνεται το 2020 μειωμένη κατά 9,2% έναντι του 2019.
Η εισαγωγική διείσδυση στον εξεταζόμενο κλάδο διαμορφώνεται διαχρονικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,6%-2,2%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες
1.3 Πιστοποίηση Κουφωμάτων
2. Η Ζήτηση για Κουφώματα Αλουμινίου
2.1 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων - Κατοικιών
2.2 Επενδύσεις σε Κατασκευές - Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.3 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Κλάδου
2.5 Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3 Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Εταιρείες Διέλασης Αλουμινίου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
4.3 Διαβάθμιση του Κλάδου Βάσει ICAP COVID Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών (2016-2020)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Κουφωμάτων Αλουμινίου
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Κουφωμάτων Αλουμινίου
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Κουφωμάτων Αλουμινίου
6.2.2 Εξαγωγές Κουφωμάτων Αλουμινίου
6.3 Εγχώρια Αγορά Κουφωμάτων Αλουμινίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά
7.1 Παραγωγή Πρωτόχυτου Αλουμινίου
7.2 Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Αλουμινίου
7.3 Παραγωγή Κουφωμάτων Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ανάπτυξη του Κλάδου και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2020)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2010-2020)
Π2.2 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005 – 2020)
Π2.3 Συνολική ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2020)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2011-2020)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2011-2020)
Π2.6 Κατανομή συνολικών πόρων του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ
Π2.7 Ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης – ενεργειακών χαρακτηριστικών (€/m2)
Πίνακας 3.1 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2016-2020)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.4 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)” 2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο (Κουφώματα - Σιδηρικά)”(2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021- 2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)” (2021-2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο (Κουφώματα - Σιδηρικά)”(2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξης της συνολικής αξίας της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2022)
Πίνακας 6.2 Σύνθεση κόστους παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εξαγωγών (2008-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξης της εγχώριας αγοράς κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2020)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων κουφωμάτων αλουμινίου (2020-2019)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου (2020-2019)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου (2016-2020)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη της παραγωγής σε «πόρτες, κατώφλια για πόρτες, παράθυρα και πλαίσια τουςαπό αλουμίνιο» (2015-2020)
Π7.1 Μηνιαία εξέλιξη των τιμών του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (2020-2015)
Πρόβλεψη για την εξέλιξη της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς των κουφωμάτων αλουμινίου (2020-2022)