ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Δεικτών του Κλάδου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ποτών
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
-Κατάταξη Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2017-2021
Εγχώρια Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών
Συμμετοχή Ποτών Εγχώριας Παραγωγής
Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξέλιξη Εξαγωγών
Εμπορικό Ισοζύγιο
Φορολογικά Έσοδα Αλκοολούχων Ποτών
Διακίνηση χύμα αποσταγμάτων
Συνολικό Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς
Κανάλια Διάθεσης
Ανάλυση της Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών ανά Κατηγορία
Συμμετοχή των Αλκοολούχων Ποτών στη Συνολική Αγορά

Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
H Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
H Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Οι Εξαγωγές Αλκοολούχων Ποτών της Ε.Ε.
Οι Τιμές των Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Γεωγραφική Ένδειξη Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου