ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τομέας της κατασκευής κλιματιστικών μηχανημάτων αποτελείται από πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Αντιθέτως, στον εισαγωγικό τομέα δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια (σωρευτική μείωση 90,2% το 2017 σε σχέση με το 2008).
Η αξία της συνολικής αγοράς κλιματιστικών, παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2008. Τη περίοδο 2009-2014 παρουσίασε συνεχή μείωση (με εξαίρεση το 2012) για να φτάσει το 2014 στο κατώτερο σημείο της. Εντούτοις, τα τελευταία έτη κινείται ανοδικά και εκτιμάται ότι το 2019 η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με το 2018.
Η εγχώρια αγορά ψυκτών (πωλήσεις σε τεμάχια) μειώθηκε κατά 10,2% το 2017 ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Αντιθέτως, η αγορά των fan coils κινήθηκε ανοδικά.
Οι εγχώριες πωλήσεις ψυκτών αυξήθηκαν κατά 7,1% το 2019. Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (2019/18:+8,6%), αλλά και η αγορά των fan coils (2019/18:+10,3%).
Οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών split units παρουσίασαν ετήσια αύξηση 7,3% το 2019 σε σχέση με το 2018. Αυξητικά κινήθηκαν και τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού την ίδια περίοδο (+3,5%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.3Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Εμπορίου (Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού Αερισμού)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός)
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση47
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Κλιματιστικών Μηχανημάτων82
6.1Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2.1Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.3.1Κεντρικός Κλιματισμός
6.3.2Κλιματιστικά Split Units
6.3.3Ημικεντρικά Συστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Room Air Conditioners
Commercial Air Conditioners
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσος Όρος θερμοκρασιών στην Αθήνα (2015-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδος (2004-2017)
Π2.1 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2017 - Μάρτιος 2020)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2008-2018)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2011-2018)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2011-2018)
Πίνακας 3.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής Ψυκτικού Κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2015-2019)
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός) (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά (2018 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELPHIS Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας F.G. EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INVENTOR A.G. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.11 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π6.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019)
Π6.2 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019)
Π7.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2013-2018)
Π7.2 Ετήσια Μεταβολή της Ζήτησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων ανά Χώρα (2017-2018)
Π7.3 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2013-2018)
Π7.4 Διάρθρωση Παγκόσμιας Ζήτησης Room Air Conditioners ανά Τύπο (2018)
Π7.5 Παγκόσμια Ζήτηση Commercial Air Conditioners (2013-2018)