ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων (λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα και πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας-σπόροι), δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων.
Η παραγωγή των ανόργανων λιπασμάτων πραγματοποιείται είτε με χημική σύνθεση είτε με ανάμειξη (blending) ουσιών. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις εισάγουν τις πρώτες ύλες, κάνουν επεξεργασία/ανάμειξη και διαθέτουν στην αγορά το τελικό προϊόν (λίπασμα). Στον τομέα των λιπασμάτων δραστηριοποιούνται και ορισμένες επιχειρήσεις θυγατρικές ξένων εταιρειών, οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλους οίκους του εξωτερικού.
Η αξία της εγχώριας αγοράς λιπασμάτων ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2018 το μέγεθος αγοράς παρουσίασε ελαφρά μείωση 1,4% σε σχέση με το 2017.
Η εγχώρια αγορά (σε αξία) των γεωργικών φαρμάκων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία έτη. Το 2018 η αξία της αγοράς κατέγραψε αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι πωλήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) εμφανίζουν άνοδο την τελευταία διετία (αύξηση 4,1% έναντι του 2017).

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1Λιπάσματα
1.2.2Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (γεωργικά φάρμακα)
1.2.3Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργίας
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση Αγροτικών Εφοδίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Αγροτικών Εφοδίων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών επιχειρήσεων Λιπασμάτων
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών επιχειρήσεων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1Λιπάσματα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λιπασμάτων
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη Παραγωγικών και Εισαγωγικών Εταιρειών Λιπασμάτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2Γεωργικά Φάρμακα - Σπόροι
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη Παραγωγικών και Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.Η Αγορά Αγροτικών Εφοδίων
5.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπασμάτων
Μερίδια Αγοράς
5.2Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γεωργικών Φαρμάκων
Μερίδια Αγοράς
5.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σπόροι)
Μερίδια Αγοράς
5.4Εξωτερικό Εμπόριο
5.4.1.Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λιπασμάτων
5.4.2Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
5.4.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αγροτικών Εφοδίων
6.1Η Παγκόσμια Κατανάλωση Λιπασμάτων
6.2Η Παγκόσμια Αγορά Σπόρων
6.3Η Παγκόσμια Αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
7.1Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Είδη λιπασμάτων ανάλογα με τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν
Π1.2 Συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας λιπάσματος / λιπασμάτων
Π1.3 Άδειες εισαγωγής λιπασμάτων
Π1.4 Άδειες κυκλοφορίας και αίτηση ελέγχου λιπασμάτων
Πίνακας 2.1 Εκτάσεις καλλιεργειών κατά είδος καλλιέργειας (2014-2016)
Πίνακας 2.2 Ποσοστιαία κατανομή της καλλιεργούμενης γης κατά κατηγορία (2014-2016)
Π2.1 Εξέλιξη δείκτη* τιμών εκροών στη γεωργία (2015-2018)
Π2.2 Εξέλιξη δείκτη* εισροών στη γεωργία (2015-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων λιπασμάτων (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας: “Αγροτικά Προϊόντα”
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας: “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά”
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Εμπορίου: “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Εμπορίου: “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά”
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Αγροτικών Εφοδίων (2018 - 2017)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών παραγωγής λιπασμάτων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών παραγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.9 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών εισαγωγής λιπασμάτων (2013-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ZIKO Α.Ε. και σύγκριση με τον
κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ. Σ., & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Λ.Υ.Δ.Α. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.& Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΓΚΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROCHEM AGRO HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAIFA ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TEOFERT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής λιπασμάτων (2015-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών λιπασμάτων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών λιπασμάτων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών λιπασμάτων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών λιπασμάτων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών λιπασμάτων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.32 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.33 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.34 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.35 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2013-2017)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AGRIS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BASF HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Κ. & Ν., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PIONEER HI-BRED HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο εισαγωγής γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2017)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων και σπόρων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.52 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων και σπόρων βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.53 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων και σπόρων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.54 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων και σπόρων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.55 Κατάταξη παραγωγικών και εισαγωγικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων και σπόρων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά λιπασμάτων (σε αξία, 2018)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων σε αξία (2007-2018)
Πίνακας 5.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά γεωργικών φαρμάκων (σε αξία, 2018)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού σε αξία (2007-2018)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού (σε αξία, 2018)
Πίνακας 5.7 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών λιπασμάτων (2010-2018)
Πίνακας 5.8 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010-2018)
Πίνακας 5.9 Εμπορικό ισοζύγιο λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010-2018)
Π5.1 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2017-2018)
Π5.3 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.4 Εξαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2017-2018)
Π5.5 Εξαγωγές λιπασμάτων κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.6 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2014–2018)
Π5.7 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2014–2018)
Π5.8 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.9 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια ζήτηση λιπασμάτων (2014/15-2019/20)
Πίνακας 6.2 Εκτιμήσεις για το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς / ζήτησης συστατικών λιπασμάτων (2017-2019)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες εταιρείες σπόρων παγκοσμίως (2017)
Πίνακας 6.4 Οι μεγαλύτερες εταιρείες αγροχημικών παγκοσμίως (2016)
Π6.1 Οι 20 μεγαλύτερες χώρες σε εισαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2016)
Π6.2 Οι 20 μεγαλύτερες χώρες σε εξαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2016)