ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων (λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα και πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας-σπόροι), δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων.
Η παραγωγή των ανόργανων λιπασμάτων πραγματοποιείται είτε με χημική σύνθεση είτε με ανάμειξη (blending) ουσιών. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις εισάγουν τις πρώτες ύλες, κάνουν επεξεργασία/ανάμειξη και διαθέτουν στην αγορά το τελικό προϊόν (λίπασμα). Στον τομέα των λιπασμάτων δραστηριοποιούνται και ορισμένες επιχειρήσεις θυγατρικές ξένων εταιρειών, οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλους οίκους του εξωτερικού.
Η αξία της εγχώριας αγοράς λιπασμάτων ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2020 το μέγεθος αγοράς παρουσίασε ελαφρά μείωση 2,0% σε σχέση με το 2019.
Η εγχώρια αγορά (σε αξία) των γεωργικών φαρμάκων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία έτη. Το 2020 η αξία της αγοράς κατέγραψε οριακή αύξηση (+1,0%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι πωλήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) εμφανίζουν άνοδο την τελευταία τετραετία (ελαφρά αύξηση 1,1% έναντι του 2019).
Οι συνθήκες πανδημίας λόγω του ιού Covid-19 φαίνεται ότι δεν επηρέασαν ιδιαίτερα τον εξεταζόμενο κλάδο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, παράγοντες του κλάδου προβλέπουν ότι η εγχώρια αγορά λιπασμάτων (σε αξία) θα παρουσιάσει χαμηλούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής την τριετία 2021-2023.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.2.1 Λιπάσματα
1.2.2 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (γεωργικά φάρμακα)
1.2.3 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αγροτικών Εφοδίων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Αγροτικών Εφοδίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λιπασμάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων των Αγροτικών και Χημικών Προϊόντων
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Α. Λιπάσματα
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Λιπασμάτων
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Β. Γεωργικά Φάρμακα – Σπόροι
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Γεωργικών Φαρμάκων και Σπόρων
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη Επιχειρήσεων του κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά Αγροτικών Εφοδίων
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπασμάτων
6.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γεωργικών Φαρμάκων
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σπόροι)
6.4 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς – Επιπτώσεις Covid – 19
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο
6.5.1. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λιπασμάτων
6.5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αγροτικών Εφοδίων
7.1 Η Παγκόσμια Κατανάλωση Λιπασμάτων
7.2 Η Παγκόσμια Αγορά Σπόρων
7.3 Η Παγκόσμια Αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Είδη λιπασμάτων ανάλογα με τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν
Π1.2 Συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας λιπάσματος / λιπασμάτων
Π1.3 Άδειες εισαγωγής λιπασμάτων
Π1.4 Άδειες κυκλοφορίας και αίτηση ελέγχου λιπασμάτων
Πίνακας 2.1 Εκτάσεις καλλιεργειών κατά είδος καλλιέργειας (2016-2018)
Πίνακας 2.2 Ποσοστιαία κατανομή της καλλιεργούμενης γης κατά κατηγορία (2016-2018)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού Ελλάδος (2020-2050)
Π2.1 Εξέλιξη δείκτη* τιμών εκροών στη γεωργία (2016-2020)
Π2.2 Εξέλιξη δείκτη* εισροών στη γεωργία (2016-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου Α. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων λιπασμάτων (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα της Βιομηχανίας: ''Αγροτικά Προϊόντα'' (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας: ''Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά'' (2020)
Πίνακας 4.5 Πιστοληπτική ικανότητα του Εμπορίου: ''Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές'' (2020)
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική ικανότητα του Εμπορίου: ''Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά'' (2020)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Αγροτικών Εφοδίων (2020 - 2019)
Πίνακας 4.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων λιπασμάτων (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων λιπασμάτων (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων και σπόρων (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.27 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.28 – 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά λιπασμάτων (σε αξία, 2020)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων σε αξία (2007-2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά γεωργικών φαρμάκων (σε αξία, 2020)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού σε αξία (2007-2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού (σε αξία, 2020)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών λιπασμάτων (2010-2020)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010-2020)
Πίνακας 6.9 Εμπορικό ισοζύγιο λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2010-2020)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εξαγωγές λιπασμάτων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.4 Εξέλιξη των εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2016–2020)
Π6.5 Εξέλιξη των εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κατηγορία (2016–2020)
Π6.6 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.7 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια ζήτηση λιπασμάτων (2014/15-2019/20)
Πίνακας 7.2 Εκτιμήσεις για το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς / ζήτησης συστατικών λιπασμάτων (2017-2019)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες εταιρείες σπόρων παγκοσμίως (2017-2018)
Πίνακας 7.4 Οι μεγαλύτερες εταιρείες αγροχημικών παγκοσμίως (2018)
Π7.1 Οι 20 μεγαλύτερες χώρες σε εισαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2018)
Π7.2 Οι 20 μεγαλύτερες χώρες σε εξαγωγές σπόρων παγκοσμίως (2018)