ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον κλάδο της διαφήμισης δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός εταιρειών, οι οποίες διακρίνονται σε: εταιρείες παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου-χρόνου στα μέσα (Media Specialists), εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης καθώς και εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ασχολούνται αποκλειστικά με τις εξεταζόμενες υπηρεσίες, ενώ μικρότερος αριθμός εταιρειών δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις κ.α.
Στον κλάδο της διαφήμισης δραστηριοποιούνται σήμερα (μέσω θυγατρικών η ελεγχόμενων εταιρειών) μεγάλα ξένα πολυεθνικά διαφημιστικά δίκτυα.
Την περίοδο 2008-2014 η συνολική τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη κατέγραψε μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,3%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η διαφημιστική δαπάνη σε όλα τα μέσα κατέγραψε σωρευτική μείωση 57,4% το 2014 έναντι του 2008. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η διαφημιστική αγορά το 2016 αυξήθηκε κατά 6,3% ενώ το 2017 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Το 2018 παρουσίασε άνοδο 3,9% και το 2019 η άνοδος ήταν ακόμα μεγαλύτερη και ανήλθε στο 4,5%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορικά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
Θεσμικό Πλαίσιο – Προεδρικά Διατάγματα
Θεσμικά Όργανα – ΕΔΕΕ
Θεσμικά Όργανα – ΣΔΕ
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστικές Εταιρείες
Πωλήσεις Διαφημιστικών Εταιρειών
Εταιρείες Media Specialists
Πωλήσεις Media Specialists
Υπαίθρια Διαφήμιση
Πωλήσεις Εταιρειών Υπαίθριας Διαφήμισης
Κινηματογραφική Διαφήμιση – Πωλήσεις Εταιρειών
Πωλήσεις Εταιρειών με διαθέσιμο Κύκλο Εργασιών το 2019
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Εταιρειών
Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Media Specialists
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Media Specialists
Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά της Διαφήμισης
Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Επιπτώσεις COVID 19 - Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου