ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορικά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
Θεσμικό Πλαίσιο – Προεδρικά Διατάγματα
Θεσμικά Όργανα – ΕΔΕΕ
Θεσμικά Όργανα – ΣΔΕ
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστικές Εταιρείες
Πωλήσεις Διαφημιστικών Εταιρειών
Εταιρείες Media Specialists
Πωλήσεις Media Specialists
Υπαίθρια Διαφήμιση
Πωλήσεις Εταιρειών Υπαίθριας Διαφήμισης
Κινηματογραφική Διαφήμιση – Πωλήσεις Εταιρειών
Πωλήσεις Εταιρειών με διαθέσιμο Κύκλο Εργασιών το 2019
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Εταιρειών
Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Media Specialists
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Media Specialists
Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά της Διαφήμισης
Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Επιπτώσεις COVID 19 - Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου