ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον κλάδο της διαφήμισης δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός εταιρειών, οι οποίες διακρίνονται σε: εταιρείες παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου - χρόνου στα μέσα (Media Specialists), εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης καθώς και εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ασχολούνται αποκλειστικά με τις εξεταζόμενες υπηρεσίες, ενώ μικρότερος αριθμός εταιρειών δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις κ.α.
Στον κλάδο της διαφήμισης δραστηριοποιούνται σήμερα (μέσω θυγατρικών η ελεγχόμενων εταιρειών) μεγάλα ξένα πολυεθνικά διαφημιστικά δίκτυα.
Από την τελευταία έρευνα (Ιανουάριος 2022) οικονομικού κλίματος FORECOMM_S της ΕΔΕΕ (που διενεργείται από την Abacus Research). παρατηρείται ότι, η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 από το 2020 επηρέασε αρνητικά την πορεία του κλάδου, η οποία έβαινε ανοδικά. Ωστόσο, από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2021 εκτιμάται πως ο κλάδος ανακτά το χαμένο έδαφος και επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής.
Η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας την τριετία 2017-2019 (αύξηση ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας, έξοδος από τα μνημόνια) επηρέασε θετικά το σύνολο της εγχώριας διαφημιστικής αγοράς, η οποία παρουσίασε ανοδική πορεία την διετία 2018-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%.
Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 από τον Μάρτιο του 2020, ανέτρεψε την ανοδική πορεία και επηρέασε αρνητικά την εξεταζόμενη αγορά. Εκτιμάται πως, η συνολική εγχώρια διαφημιστική δαπάνη παρουσίασε πτώση 8,5% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι ορισμένες εταιρείες του κλάδου, κυρίως μεγάλου μεγέθους, επέδειξαν ανθεκτικότητα και μάλιστα κατάφεραν να αυξήσουν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά το 2020.
Η σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς από τις συνέπειες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, ήδη από το 2021, επανάφερε την αγορά της διαφήμισης σε θετική τροχιά. Ο διαφημιστικός κλάδος (σε αξία) εκτιμάται πως κατέγραψε ετήσια αύξηση 15,3%. Η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση που κατέγραψε ο τομέας της τηλεοπτικής διαφήμισης, ο οποίος συμπαρέσυρε την πορεία της συνολικής διαφημιστικής αγοράς. Επισημαίνει ότι η αξία της διαφήμισης μέσω της τηλεόρασης καλύπτει περίπου το 60% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης τα τελευταία έτη.
Σχετικά με το έτος 2022, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της εξεταζόμενης αγοράς.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορική Αναδρομή
Θεσμικό Πλαίσιο
Θεσμικά Όργανα
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Περίοδο Ίδρυσης
Διαφημιστικές Εταιρείες
Οργανωτική Δομή Διαφημιστικών Εταιρειών
Πωλήσεις Διαφημιστικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εταιρειών Media Specialists
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Διαφήμισης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Media Specialists
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Media Specialists
- Κατάταξη Media Specialists Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
- Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά της Διαφήμισης
-Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου