ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορική Αναδρομή
Θεσμικό Πλαίσιο
Θεσμικά Όργανα
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Περίοδο Ίδρυσης
Διαφημιστικές Εταιρείες
Οργανωτική Δομή Διαφημιστικών Εταιρειών
Πωλήσεις Διαφημιστικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εταιρειών Media Specialists
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Διαφήμισης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Εταιρειών
-Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Διαφημιστικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Media Specialists
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Media Specialists
- Κατάταξη Media Specialists Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
- Κατάταξη Media Specialists βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά της Διαφήμισης
-Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου