ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.

1.Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και συγκεκριμένα συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διοίκηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στον επιχειρηματικό σχεδίασμά, στην ανάλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην επιμόρφωση στελεχών, στο διαφημιστικό σχεδίασμά, στην προώθηση πωλήσεων, στην ανάλυση βιωσιμότητας, στον εσωτερικό έλεγχο, στην κανονιστική συμμόρφωση και σε κάθε συναφή με τα ανωτέρω αντικείμενο. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Διεύθυνση GREECE Καλαποθακη 3, 54624, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Διαχειριστής Απόστολος Σ. Συμεωνίδης
Τηλέφωνο εταιρείας 2310321312

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση