ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: Η διαμεσολάβηση ως Μεσίτου Ασφαλίσεων μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και μεταξύ ελληνικών ή αλλοδαπών ασφαλιστών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή και ασφαλιστών Λλόυδ'ς Λονδίνου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό προς σύναψη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων προαιρετικών ή συμβατικών καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών προς τις παρακάτω εργασίες. Για την υλοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία:! α. κατ' εντολή του ασφαλιζομένου και χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις τελευταίες, για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων, β. παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει τις προς σύναψη ασφαλιστικές συμβάσεις και υποβάλει στους ασφαλιστές “συμφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης” στα οποία αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερομένους ασφαλιστές οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου, γ. εκδίδει “πιστοποιητικά ασφάλισης” με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική εταιρία και τις έγγραφες εντολές του ασφαλιζομένου τα οποία παραδίδει στον τελευταίο, ευθυνόμενη έναντι αυτού για τη σωστή τήρηση και εφαρμογή των έγγραφων εντολών αυτού, δ. αντικαθιστά χωρίς υπαίτια βραδύτητα τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης με ασφαλιστήρια, ε. παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή κατά περίπτωση για τη διαχείριση και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στ. ύστερα από σχετική εντολή και έναντι αμοιβής, παρέχει σε τρίτους, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας που έχει αναλάβει τον κίνδυνο, ζ. συνάπτει συμβάσεις έργου έναντι προμήθειας με ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι θα μελετούν την αγορά, θα παρουσιάζουν τις ανάγκες των πελατών τους και θα προτείνουν στην εταιρία τις κατάλληλες λύσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη, η. αναλαμβάνει για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών την έναντι αμοιβής προσέλκυση, εκπαίδευση και παρακολούθηση συνεργατών, είσπραξη ασφαλίστρων από τους ασφαλισμένους ως και την καταβολή ασφαλισμάτων πρός αυτούς, θ. ερευνά, αναλύει και μελετά έναντι καταβολής αμοιβής, τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών και τους διαφωτίζει για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες με την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων προώθησης των πωλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οπουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό." Β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρίες εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

Εμπορική Επωνυμία IPOSTIRIXIS INSURANCE BROKER
Διεύθυνση GREECE Φιλιππουπολεως 24, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
Διαχειριστής Γεώργιος Μ. Στεφανάκης
Μιχαήλ Γ. Στεφανάκης
Ιστοσελίδα www.ipostirixis.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2310946900

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση